Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

Calitatea învăţământului

ORDIN nr. 3.408 din 29 februarie 2012 

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Piteşti,

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI,

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012


Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 21 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 29 aprilie-16 decembrie 2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana", cu sediul în municipiul Piteşti, str. Nicolae Dobrin nr. 3, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi".

Articolul 2

Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Piteşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Cătălin Ovidiu Baba Bucureşti, 29 februarie 2012.Nr. 3.408.

guvernului Rom  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETARII aracip  AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE  A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Atestat

privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ Școala Postliceală sanitară ”Christiana” Municipiul Pitești, județul Argeș
Nivel: postliceal
raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate (standarde de calitate)

Raportul

de evaluare externă este public și poate fi consultat pe website-ul ARACIP, https://aracip.eu/  
Nr. 16/20.04.2021

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR