Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

Regulament consiliul elevilor SPS

Regulament consiliul elevilor SPS

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

AN ȘCOLAR 2020-2021

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

Art. 1. Acest regulament este întocmită în temeiul prevederilor cuprinse în:

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 3.027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016;

- Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

Art. 2. În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:

a) consiliul elevilor;

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor;

Art. 3. Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:

a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional;

b) participarea reprezentanţilor elevilor aleși în organismele administrative şi forurile decizionale sau consultative din cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

c) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al școlii, conform legii;

d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;

e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică;

f) alte modalităţi de exprimare a doleanțelor, drepturilor şi poziției reprezentaților elevilor, inclusiv organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR

SECȚIUNEA 1

REPREZENTAREA ELEVILOR ÎN CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art. 4.

(1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor.

(2) Consiliul școlar al elevilor din cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este format din reprezentanții elevilor din fiecare clasă.

SECȚIUNEA a 2-a

MODUL DE ORGANIZARE

Art. 5.

(1) Consiliul școlar al elevilor este structură consultativă și reprezintă interesele elevilor din cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

(2) Prin consiliul școlar al elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.

(3) Consiliul școlar al elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor.

(4) Consiliul profesoral al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești desemnează un cadru didactic care va asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral și consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea deciziilor consiliului școlar al elevilor.

(5) Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sprijină activitatea consiliului școlar al elevilor, prin punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea biroului executiv și a adunării generale a respectivului consiliu școlar al elevilor. Fondurile aferente desfășurării activităților specifice se asigură din finanțarea suplimentară, fără a afecta derularea activităților educaționale.

Art. 6. Consiliul școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești se compune din toți elevii școlii și este împărțit în următoarele structuri:

I. Biroul Executiv format din:

a) Președinte

b) Vicepreședinți

c) Secretari

II. Biroul Permanent format din:

a) membrii Biroului Executiv

b) președinții de comisii

c) Avocatul Elevului

III. Adunarea Generală

  1. membrii Biroului Permanent

  2. reprezentanți ai claselor

SECȚIUNEA a 3-a

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art. 7. Consiliul elevilor are următoarele atribuții:

a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;

b) apără drepturile elevilor la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și sesizează încălcarea lor;

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea școlii despre acestea și propunând soluții;

d) sprijină comunicarea între elevi și cadrele didactice;

e) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;

f) poate iniția activități extrașcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc.;

g) poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii dezavantajate, pe probleme de mediu și altele asemenea;

h) poate sprijini proiectele și programele educative în care este implicată școala;

i) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

k) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul în care posturile sunt vacante;

l) desemnează un membru observator pentru consiliul de administrație, conform legii;

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în consiliul de administrație;

n) deleagă reprezentanți, prin decizia președintelui consiliului școlar al elevilor, în comisia de evaluare și asigurare a calității, comisia de prevenire și combatere a violenței și orice altă comisie din care reprezentanții elevilor fac parte, conform legii;

o) Consiliul școlar al elevilor va completa o secțiune din raportul activităților educative extrașcolare la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în care va preciza opinia elevilor față de activitățile educative extrașcolare realizate.

SECȚIUNEA A 4-A

ADUNAREA GENERALĂ A CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art. 8. (1) Forul decizional al consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești este adunarea generală.

(2) Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești este formată din reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună.

(3) Consiliul elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești are următoarea structură:

a) președinte;

b) vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală;

c) secretar;

d) membri: reprezentanții claselor.

(4) Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează biroul executiv.

(5) Adunarea Generală este considerată legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din membrii acesteia. În cazul în care acest lucru nu este realizat, se va face o nouă convocare iar cvorumul va fi eliminat.

(6) Adunarea Generală împreună cu Biroul Permanent își asumă respectarea atribuțiilor și responsabilităților Consiliului școlar al elevilor, în acest sens fiecare membru al Adunării Generale cu excepția membrilor Biroului Permanent, vor face parte din comisiile Consiliului școlar al elevilor.

(7) Ședințele ordinare ale Adunării Generale au loc lunar, calendarul acestora va fi realizat de către Biroul Executiv.

(8) Ședințele extraordinare pot fi făcute la convocarea Biroului Permanent sau la cererea unei 1/3 din membrii acesteia către Biroul Permanent.

(9) Convocarea se realizează de către un secretar cu contrasemnarea președintelui. (8) Adunarea Generală poate adopta hotărâri, decizii sau rezoluții cu votul majorității membrilor prezenți.

(10) În caz de egalitate de voturi, președintele de ședință va avea votul decisiv.

SECȚIUNEA A 5-A

BIROUL PERMANENT

Art.9.

(1) Biroul Permanent este structura de conducere din cadrul Consiliului școlar al elevilor.

(2) Biroul Permanent este format din membrii Biroul Executiv, președinții de comisii și Avocatul Elevului.

(3) Ședința Biroului Permanent este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din membrii acestuia. În cazul în care acest lucru nu este realizat, se va face o nouă convocare iar cvorumul va fi eliminat.

(4) Ședințele ordinare ale Biroului Permanent au loc la două săptămâni.

(5) Ședințele extraordinare pot fi făcute la convocarea Biroului Executiv sau la cererea unei 1/3 din membrii acesteia către Biroul Executiv.

(6) Convocarea se realizează de către un secretar cu contrasemnarea președintelui.

(7) Biroul Permanent emite hotărâri sau decizii cu votul majorității membrilor prezenți.

(8) În caz de egalitate de voturi, președintele de ședință va avea votul decisiv.

SECȚIUNEA A 6-A

BIROUL EXECUTIV

Art.10.

(1) Biroul Executiv este structura operativă din cadrul Consiliului școlar al elevilor.

(2) Biroul Executiv este format din președinte, vicepreședinți și secretari.

(3) Ședința Biroului Executiv este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din membrii acestuia.

(4) Ședințele ordinare ale Biroului Executiv au loc săptămânal.

(5) Ședințele extraordinare pot fi făcute la convocarea Președintelui sau la cererea unei 1/3 din membrii acestuia către Președinte.

(6) Convocarea se realizează de către un secretar cu contrasemnarea președintelui.

(7) Biroul Executiv adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

(8) În caz de egalitate de voturi, președintele de ședință va avea vot decisiv.

SECȚIUNEA A 6-A

PREȘEDINTELE CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art.11.

(1) Elevii din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești aleg prin vot universal, secret și liber exprimat biroul executiv al consiliului școlar al elevilor.

(3) Președintele consiliului școlar al elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele consiliului de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația scrisă a directorului. În funcție de tematica anunțată, președintele consiliului școlar al elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite ședințe ale consiliului de administrație.

(4) Președintele consiliului școlar al elevilor activează în comisia de evaluare și asigurare a calității.

(5) Președintele consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești are următoarele atribuții:

a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului școlar al elevilor;

b) conduce întrunirile consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești;

c) este purtătorul de cuvânt al consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești;

d) asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății de exprimare;

e) propune excluderea unui membru, în cadrul biroului executiv și a adunării generale, dacă acesta nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare al consiliului.

(6) Mandatul președintelui consiliului școlar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, președintele își prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorității absolute, președintele este demis din funcție.

SECȚIUNEA A 7-A

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art.12.

(1) Vicepreședintele consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești are următoarele atribuții:

a) monitorizează activitatea departamentelor;

b) preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența acestuia, prin delegație;

c) elaborează programul de activități al consiliului.

(2) Mandatul vicepreședintelui consiliului școlar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, vicepreședintele își prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorității absolute, vicepreședintele este demis din funcție.

SECȚIUNEA A 8-A

SECRETARUL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art.13.

(1) Secretarul consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești are următoarele atribuții:

a) întocmește procesul-verbal al întrunirilor consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești;

b) notează toate propunerile avansate de consiliul școlar al elevilor.

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorității absolute, secretarul este demis din funcție.

SECȚIUNEA A 9-A

ÎNTRUNIRILE CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art.14. Întrunirile consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar se vor desfășura de câte ori este cazul, fiind prezidate de președinte.

SECȚIUNEA A 10-A

MEMBRII CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

Art.15.

(1) Consiliul școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești are în componență departamentele prevăzute în propriul regulament.

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul școlar al elevilor și să asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezența membrilor la activitățile consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești este obligatorie. Membrii consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești care înregistrează 3 absențe nemotivate consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții.

(3) Membrii consiliului școlar al elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești au datoria de a prezenta consiliului de administrație, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

(4) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca desfășurare, de competența Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

(5) Fiecare membru al consiliului școlar al elevilor are dreptul de a vota sau de a se abține de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.

(6) Membrii Consiliului Școlar al Elevilor, responsabilii de clase sau locțiitorii, care sunt propuși de diriginți pentru a fi schimbați din funcție ca urmare a nerespectării atribuțiilor și responsabilităților, cu avizul Biroului Permanent, își pierd dreptul de vot în cadrul Adunării Generale iar locul vacant va fi ocupat prin intermediul alegerilor.

Art.16. Membrii Consiliului Școlar al Elevilor pot candida pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte prin întocmirea unui dosar de candidatură, ce va cuprinde:

a) Curriculum Vitae Europass

b) Scrisoare de motivație adresată Comisiei de Validare

c) Formular de candidatură conform Anexei 1 din Regulamentul CNE

d) Alte documente doveditoare care să susțină declarațiile din CV

e) Declarație pe proprie răspundere de neapartenență politică.

f) Strategia de dezvoltare a Consiliului școlar în viziune personală

Art.17. Pot candida pentru funcția de secretar al consiliului școlar al elevilor sau președinte al unei Comisii de lucru toți membrii, prin întocmirea unui dosar de candidatură, ce va cuprinde:

a) Curriculum Vitae Europass

b) Scrisoare de motivație adresată Biroului Executiv

c) Formular de candidatură conform Anexei 1 din Regulamentul CNE

d) Alte documente doveditoare care să susțină declarațiile din CV.

Art.14. În urma publicării medologiei de alegeri de către Consiliul Național al Elevilor, acestea se vor desfășura cu următoarele precizări:

(1) Președintele și vicepreședinții sunt aleși în urma unui vot secret de toți elevii Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești prezenți la procesul decizional.

(2) Alegerile pentru funcția de președinte și vicepreședinte au loc separat.

(3) Alegătorul va putea exprima atâtea voturi câte locuri vacante sunt pentru acea funcție.

(4) Secretarul este ales prin vot secret de membrii Consiliului școlar al elevilor în prima ședință de după alegeri.

(5) Președinții de comisii vor fi evaluați de către Biroul Executiv privind competențele acestora și se va realiza un raport care va fi suspus votului Adunării Generale. Dacă raportul va fi adoptat, candidații cu cel mai mare punctaj vor obține locurile vizate, iar dacă va primi vot negativ Adunarea Generală va stabili procedura de urmat.

(6) În cazul în care candidații obțin același număr de voturi, se va realiza un al doilea tur de scrutin cu elevii respectivi.

(7) Procesul de vot va avea loc într-o sală special amenajată și va fi supravegheat de către Comisia de Monitorizare formată din observatori interni (membrii ai Biroului Executiv în exercițiu) și externi (desemnați de Consiliul Județean al Elevilor).

(8) Modelul buletinelor de vot este transmis de Consiliul Național al Elevilor prin Consiliile Județene ale Elevilor.

SECȚIUNEA A 11-A

AVOCATUL ELEVULUI

Art.18. Avocatul Elevului are următoarele atribuții și responsabilități:

a) monitorizează respectarea drepturilor și libertăților elevilor în cadrul unităților de învățământ.

b) ajută la dezvoltarea unui sistem stabil de cooperare între școală și familie în vederea sprijinirii tuturor elevilor.

c) asigură respectarea individualității și diversității elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen.

SECȚIUNEA A 12-A

COMISII DE LUCRU

Art.19. Consiliul Școlar al Elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești are în componență comisii de lucru:

a) Comisia pentru concursuri școlare și extrașcolare;

b) Comisia pentru cultură, educație și programe școlare;

c) Comisia pentru mobilitate, informare, formare;

Art.20. Comisia Concursuri Școlare și Extrașcolare are următoarele atribuții și responsabilități:

a) organizează concursuri școlare și extrașcolare pliate și interesele elevilor pe nevoie elevilor, pe diverse teme.

b) sprijină implicarea elevilor în diferite concursuri școlare sau extrașcolare

Art.21. Comisia Cultură, educație și programe școlare are următoarele atribuții și responsabilități:

a) informează elevii despre evenimentele culturale

b) organizează evenimente specifice

Art.22. Comisia Mobilitate, Informare, Formare și Consiliere are următoarele atribuții și responsabilități:

a) provider de informaţie de calitate

b) dezvoltarea unor „jurnalişti de tineret”

c) realizează o revistă în cadrul școlii pentru elevi și se veghează la buna desfășurare a acesteia

d) realizarea de sondaje / aplicarea chestionarelor

e) informarea permanentă asupra oportunităților pentru tineret, evenimente culturale, utilități, evenimente locale, pentru tineret

Art.23.

(1) Fiecare membru al Consiliului Școlar al Elevilor din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești poate face parte din cel mult 2 comisii.

(2) O comisie nu poate avea mai mult de 13 membri.

(3) Fiecare comisie are un președinte de comisie.

(4) Mandatul președintelui de comisie este de 2 ani.

(5) Membrii unei comisii vor fi înștiințați de data, ora și locul ședinţei de către președintele comisiei.

(6) Comisiile se întâlnesc o dată pe luna sau ori de câte ori este nevoie.

(7) În cazul în care se organizează un proiect ce ține de competența mai multor comisii, se va realiza o ședința a comisiilor reunite.

CAPITOLUL III

SANCȚIUNI

Art.24. Nerespectarea atribuțiilor prevăzute în articolele menționate se sancționează gradual cu avertisment verbal, scris și în final cu propunere de demitere după caz:

a) președinte – propunere de demitere înaintată Consiliului Județean al Elevilor cu avizul Biroului Permanent sau a Adunării Generale;

b) vicepreședinte – propunere de demitere din partea președintelui cu avizul Biroului Permanent;

c) secretar – propunere de demitere din partea Biroului Permanent cu avizul Adunării Generale;

d) președinte comisie – propunere de demitere din partea Biroului Executiv cu avizul Biroului Permanent;

e) Avocatul Elevului – propunere de demitere din partea Biroului Executiv cu avizul Adunării Generale.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.25. Prezentul regulament intră în vigoare de la data validării acestuia în cadrul Adunării Generale a Consiliului Școlar al Elevilor și se anexează Regulamentului de Ordine Interioară a școlii.

Art.26. Revizuirea regulamentului se face cu votul a minimum ⅔ din membrii Adunării Generale sau în regim de urgență de Biroul Permanent cu votul tuturor membrilor acestuia.

Art.27. De la prezentul regulament se pot face derogări cu votul a minimum ⅔ din membrii Adunării Generale la propunerea Biroului Permanent.

Tags: