Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

METODOLOGIA DE ADMITERE 2020-21

METODOLOGIA DE ADMITERE 2020-21
MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRIIŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” PITEŞTI Municipiul Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr. 3, judeţul ArgeşTel./Fax: 0248 251 790 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.site: www.postlicealachristiana.ro

 Aprobat în Consiliul de Administrație din data 28.05.2020

 

AN ŞCOLAR 2020-2021

METODOLOGIA DE ADMITERE

ÎN CADRUL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL ANUL ȘCOLAR 2020-2021

CAPITOLUL I

Prevederi generale privind organizarea și desfășurarea admiterii

Art. 1. Această metodologie este întocmită în temeiul prevederilor cuprinse în:

a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5346/2011 privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, modificat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3309/21.02.2020;

c) Hotărârii de Guvern nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Proiectul ofertei educaţionale a Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Piteşti aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 10.03.2020.

Art. 2. Prezentele criterii generale reglementează admiterea în învăţământul postliceal în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Piteşti.

Art. 3.

(1) Admiterea în învăţământul postliceal în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Piteşti se realizează cu respectarea criteriilor generale cuprinse în Anexa OM 5346/2011 şi în conformitate cu metodologia de admitere.

(2) Metodologia de admitere este elaborată de Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești, prin consultarea factorilor interesaţi, este aprobată de consiliul de administraţie al școlii şi este făcută publică.

Art. 4. Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești organizează admitere pentru învăţământul postliceal, forma de zi, nivel 5 de calificare, domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, la următoarele calificări profesionale acreditate, cu durata şcolarizării de 3 ani:

- Asistent medical generalist – 90 locuri;

- Asistent medical de farmacie – 60 locuri.

CAPITOLUL II

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

Art. 5.

(1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la ȘPS „Christiana” Pitești absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

(2) Candidații se pot înscrie la secretariatul ȘPS „Christiana” Pitești sau în sistem on-line.

(3) Înscrierea în sistem on-line se poate face la email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Art. 6.

(a) Cetățenii statelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se pot înscrie în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în străinătate se face înainte de admitere, conform legislației în vigoare. Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării.

(b) Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat din România sau cu dovada studierii a cel puțin 4 ani în limba română.

c) Românii de pretutindeni și cetăţenii din statele terţe UE pot participa la admiterea în cadrul ȘPS „Christiana” Pitești conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării pentru aceştia.

Art. 7.

(a) Pentru constituirea dosarului de concurs în sistem on-line, candidații vor transmite on-line documentele solicitate cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

(b) În comisia de admitere vor fi desemnate persoane care vor avea atribuția de a verifica corespondența dintre documentele transmise de candidați și ceea ce a fost solicitat în fișa de înscriere.

Art. 8.

(1) Admiterea la Școla Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești pentru anul școlar 2020-2021 se organizează în intervalul 01 iunie - 11 septembrie.

(2) Graficul desfăşurării admiterii pentru învăţământul postliceal este prezentat în tabelul nr. 1. Astfel, în cadrul SPS „Christiana” Pitești, admiterea se desfăşoară:

(a) în două sesiuni de admitere, desfășurate în condiţii identice, înainte de începerea anului școlar, conform tabelului 1:

Tabelul 1. Graficul desfășurării procesului de admitere 2020 în cadrul ȘPS „Christiana” Pitești (Anexa 1)

Activități desfășurate

Perioada

Înscriere

Afişare rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare rezultate finale admitere

Depunere

Soluționare

SESIUNEA I – IULIE 2020

 

10.03 - 31.07

02.06-25.07

26.07

24 de ore de la

28.07 - 30.07

31.07

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2020

(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

03.08 – 03.09

03.08 – 04.09

05.09

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

07.09 - 10.09

11.09

Art. 9. În vederea înscrierii în procesul de admitere, candidatul va completa formularul de înscriere pus la dispoziția sa la sediul școlii de către Comisia de admitere sau aflat pe site-ul ȘPS „Christiana” Pitești (https://postlicealachristiana.ro/, secțiunea Admitere 2020).

Art. 10. Documente necesare pentru înscrierea la calificările profesionale Asistent medical generalist și/sau Asistent medical de farmacie sunt:

a) dosar tip mapă;

b) cerea de înscriere (Anexa2);

c) declaraţie de consimţământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 3);

d) diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului;

e) foaia matricolă pentru anii de liceu;

f) certificatul de naştere, cartea de identitate şi în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie;

g) adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.

e) dovada achitării taxei de înscriere.

Art. 11. În situația în care candidatul optează pentru înscrierea on-line, va transmite on-line următoarele documente (fotocopiate/scanate în format .pdf sau .jpeg):

a) cerea de înscriere (Anexa2);

b) declaraţie de consimţământ și nota de informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 3);

c) diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului;

d) foaia matricolă pentru anii de liceu;

e) certificatul de naştere, cartea de identitate şi în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie;

f) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.

g) dovada achitării taxei de înscriere.

Art. 12. Candidaţii care se înscriu online vor primi un mesaj de confirmare a recepţionării documentelor. Mesajul de confirmare constituie dovada înscrierii în procesul de admitere.

Art. 13.

a) Taxa de înscriere la admiterea în anul I de studiu la Școla Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești  este  de 100 lei.

b) Taxa se poate plăti atât în numerar la casieria şcolii, cât si prin transfer bancar. Dovada plăţii se ataşează, în copie la dosarul de înscriere.

c) Contul este: RO02RNCB0022149175190001 deschis la BCR Piteşti.

Art. 14. Un candidat poate participa la admiterea la mai multe calificări profesionale oferite de SPS „Christiana” Pitești, dar poate fi admis şi înmatriculat ca elev la o singură calificare profesională.

Art. 15.

(1) Admiterea candidaților se face pe bază de dosar, fără probe de aptitudini şi de concurs.

(2) Media generală de admitere este media obţinută la examenul de bacalaureat, fiind primul criteriu de departajare al candidaţilor.

(3) Al doilea criteriu de departajare al candidaţilor la admitere este media generală a anilor de studii liceale.

(4) În cazul mediilor egale obținute la admitere, fie media de promovare a examenului de bacalaureat, fie media generală a anilor de studii liceale, departajarea candidaţilor se face după media generală a clasei a XII-a şi apoi, dacă este cazul, media generală a clasei a XI-a.

(5) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor aprobate pentru fiecare calificare profesională, precum și în ordinea opțiunilor precizate de candidat în formularul de înscriere, astfel:

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale;

- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate ocupa un loc la opţiunea I îl ocupă, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această opţiune va ocupa un loc;

- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a acestuia.

(5) Criteriile de selecție, de departajare şi de clasificare ale candidaților sunt anunțate public și nu pot fi modificate pe toată perioada concursului de admitere din anul respectiv.

Art. 16. Locurile declarate libere în prima etapă de admitere se completează în etapa următoare, conform calendarului din Anexa 1, respectând prevederile prezentei metodologii.

Art. 17. Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la avizierul SPS „Christiana” Pitești, precum și pe site-ul școlii, la finalul fiecărei etape de înscriere şi la finalul procesului de admitere, conform datelor din tabelul 1.

Art. 18. Candidații declarați admişi sunt înmatriculați, ca elevi în anul I, numai pe baza următoarelor acte depuse la secretariatul şcolii:

1) diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă acesteia), în original (sau echivalentă acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă instituție de învățământ;

2) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);

3) cartea de identitate (copie);

4) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);

5) aviz medical eliberat de medicul de familie (original);

6) dovada de achitare a 19% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă calificării profesionale la care a fost admis, stabilită de Consiliul de Administrație al ȘPS „Christiana” Pitești pentru anul școlar 2020-2021;

7) contractul de studii semnat de candidat (pus la dispoziție de către comisia de admitere a școlii).

8) taxa de școlarizare se poate achita numerar la casieria ȘPS „Christiana” Pitești sau prin ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la BCR Piteşti:

- Beneficiar: Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești

- Cod IBAN: RO02RNCB0022149175190001;

- Cod fiscal: 35021413

- cu precizarea: Taxă școlarizare – AMG/AMF rata I.

9) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face prin decizia directorului SPS „Christiana” Pitești;

10) După aprobarea înmatriculării, elevii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la calificările profesionale la care au fost admişi.

Art. 19. Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2020, care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută în tabelul 1 (etapa I de înmatriculare), îşi pierd calitatea de „admis”. La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere.

Art. 20. În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2020 rămân neocupate locuri, se organizează o nouă sesiune de admitere, conform graficului din tabelul 1, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Art. 21.

(1) Candidații declarați admişi în urma sesiunii din septembrie, care nu s-au înmatriculat în perioada stabilită, îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidați care sunt pe listele de aşteptare.

(2) După redistribuire, lista tuturor candidaților admişi în urma concursului de admitere din sesiunea septembrie, înmatriculați la fiecare calificare profesională, în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la avizierul şcolii și pe site.

(3) În situația în care, după înmatriculare, sunt calificări la care numărul elevilor înmatriculați este mai mic decât minimul numărului de elevi dintr-o clasă, în anul şcolar respectiv, nu se organizează şcolarizarea calificării profesionale respective;

(4) Candidații înmatriculați la astfel de clase pot să opteze pentru înmatricularea lor prin redistribuire, cu locul obținut în urma concursului de admitere, la orice altă calificare profesională. în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs.

(5) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma procesului de admitere pentru anul universitar 2020-2021 și înmatriculaţi la fiecare calificare profesională se face publică prin afişare pe site-ul școlii și la avizierul acesteia.

Art. 22.

a) Contestațiile privind concursul de admitere se depun la comisia de admitere a SPS „Christiana” Pitești, în termen de 24 de ore de la afişarea listelor. Comunicarea rezultatelor contestațiilor se face conform termenului precizat în tabelul 1.

b) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Art. 23.

(1) Învățământul postliceal se încheie cu examen de certificare a calificării profesionale, graficul examenelor va fi stabilit prin ordin MEC, pe baza Metodologiei examenului de certificare a calificării profesionale, aflate în vigoare în anul absolvirii şcolii postliceale.

(2) Promovarea examenului de certificare a calificării profesionale dă dreptul la obținerea unui certificat de calificare profesională nivel 5 şi a unui supliment europass.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 24. Toate activitățile legate de participarea candidaților la concursul de admitere se desfăşoară sub conducerea directorului SPS „Christiana” Pitești și a Comisiei de admitere, aprobată prin decizia directorului, la sediul SPS „Christiana” Pitești din str. Nicolae Dobrin nr. 3, şi sunt afişate la avizierul școlii, precum și pe site-ul acesteia.

Art. 25. Coordonarea activităților privind concursul de admitere la ŞPS „Christiana” Pitești se face de către comisia de admitere.

Art. 26. Comisia de admitere pe şcoală, după constituire, preia sarcinile privind pregătirea, organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea concursului de admitere din ŞPS „Christiana” Pitești.

Art. 27. În perioada premergătoare începerii procesului de admitere, comisia de admitere desfăşoară următoarele activități:

a) stabileşte activitățile şi ordinea desfăşurării lor;

b) prelucrează metodologia de admitere cu întreg personalul implicat în activitățile legate de admitere;

c) face cunoscută prezenta metodologie de admitere potențialilor candidați la concursul de admitere;

d) stabileşte spațiile de primire a candidaților şi pe cele în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de lucru;

e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de:

- registre-imprimate pentru înscrierea candidaților;

- rechizite şi consumabile de birou;

- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu candidații şi prelucrării rezultatelor concursului.

Art. 28. În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acestuia,comisia de admitere pe şcoală desfăşoară următoarele activități:

a) veghează pe toată durata concursului de admitere la menținerea unui climat normal de lucru şi pentru asigurarea deplinei securități a documentelor comisiei şi ale candidaților;

b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului;

c) organizează activitatea de soluționare a contestațiilor;

d) întocmește „baza de date” precum şi orice alte documente privind concursul de admitere;

e) ia masuri de conservare a documentelor admiterii.

Art. 29. Cadrele didactice precum şi alte persoane angrenate în concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor de desfăşurare a concursului sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna desfăşurare a concursului, vor fi sancționate disciplinar conform legislației în vigoare, iar directorul va dispune încetarea imediată a atribuțiilor pe care aceste persoane le au în legătură cu concursul de admitere.

Art. 30. În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de cadre didactice sau în alte condiții, comisia de admitere semnalează cazul conducerii SPS „Christiana” Pitești pentru analiza acestuia şi luarea deciziei corespunzătoare.

Art. 31.

(1) Contestațiile cu privire la rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştința comisiei de admitere.

(2) Contestațiile se analizează de către comisia de contestații constituită prin decizia directorului ŞPS „Christiana” Pitești.

(3) Comisia de contestații va da un răspuns contestației depuse în timp de 24 ore.

(4) Decizia comisiei de contestații este definitivă.

(5) O contestație admisă asupra rezultatului concursului de admitere conduce la modificarea listelor finale de admitere.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art. 32. Documentele întocmite de comisia de admitere şi comisia de contestaţii se arhivează şi se păstrează în arhiva şcolii pâna la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi, iar cataloagele de admitere se păstrează permanent.

Art. 33. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrage sancţiuni conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 34. Prezenta metodologie privind desfășurarea concursului de admitere la ŞPS „Christiana” Pitești, a fost dezbătută și aprobată în şedința consiliului de adinistrație din data de 28.05.2020.

APROBAT, REALIZAT,

Director, Responsabil CEAC,

Prof. Nicoleta-Roxana MIHALACHE Prof. Magdalena POPESCU

Admitere 2020

 Școala Postliceală Sanitară “Christiana” Piteşti organizează înscrieri pentru următoarele calificări:

  • Asistent medical generalist: 90 locuri;

  • Asistent medical de farmacie: 60 locuri.

Ne găsiți la adresa: str Nicolae Dobrin, nr. 3 (în incinta Liceului Tehnologic „Astra”).

Puteţi contacta Scoala Sanitara la numerele de telefon: 0248/251790, 0787 652366; 0745 105772, 0720 071574.