Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

METODOLOGIA DE ADMITERE

 ANUL ȘCOLAR 2021-2022

CAPITOLUL I

Prevederi generale privind organizarea și desfășurarea admiterii

Art. 1. Admiterea în învăţământul postliceal în anul şcolar 2021-2022, la Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Piteşti se face pe baza criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, având în vedere:

a) Prevederile art. 44 alin. (8) și ale art. 94 alin. (2), lit. c) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5346/2011 privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, modificat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3309/21.02.2020;

c) Hotărârea de Guvern nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Proiectul ofertei educaţionale a Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Piteşti aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 13.01.2021;

e) Prezenta Metodologie elaborată de Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Piteşti, aprobată de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 2. Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești organizează admitere pentru învăţământul postliceal, forma de zi, nivel 5 de calificare, domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, pe locuri cu taxă, la următoarele calificări profesionale acreditate, cu durata şcolarizării de 3 ani:

- Asistent medical generalist – 100 locuri;

- Asistent medical de farmacie – 60 locuri.

Art. 3. În comisia de admitere vor fi desemnate persoane care vor avea atribuția de a verifica corespondența dintre documentele transmise de candidați și ceea ce a fost solicitat în fișa de înscriere.

CAPITOLUL II

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

Art. 4. Candidații, inclusiv elevii de liceu din clasele terminale care doresc să urmeze cursurile Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Piteşti, pot opta pentru preînscriere, conform Calendarului Admiterii (Anexa1).

Art. 5.

(1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la SPS „Christiana” Pitești absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

(2) Candidații se pot înscrie la sediul SPS „Christiana” Pitești sau în sistem on-line.

(3) Înscrierea în sistem on-line se poate face la e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Art. 6.

(a) Cetățenii statelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se pot înscrie în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, vor prezenta în dosarul de înscriere documentele de absolvire a liceului echivalate de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadul Ministerului Educației;.

(b) Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în străinătate se face înainte de admitere, conform legislației în vigoare.

(c) Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;.

(d) Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat din România sau cu dovada studierii a cel puțin 4 ani în limba română.

Art. 7. În vederea preînscrierii/înscrierii în procesul de admitere, candidatul va depune următoarele documente:

a) Dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);

b) Fişa de preînscriere / înscriere pusă la dispoziție la sediul școlii de către Comisia de admitere sau aflată pe site-ul SPS „Christiana” Pitești (https://postlicealachristiana.ro/, secțiunea Admitere 2021) – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere (Anexa2 și Anexa 3);

c) Declaraţie de consimţământ și Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 4a și Anexa 4b);

d) Diploma de Bacalaureat/Adeverință de absolvire a liceului (pentru absolvenții promoției 2021)/Certificat de absolvire a liceului în original;

e) foaia matricolă pentru anii de liceu;

f) certificatul de naştere;

g) cartea de identitate;

h) certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui;

i) adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească;

j) dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 lei, achitată în contul RO02RNCB0022149175190001 deschis la BCR Piteşti.

Art.8. În situația în care candidatul optează pentru înscrierea on-line, va transmite on-line documentele menționate la art. 7 (fotocopiate/scanate în format .pdf sau .jpeg).

Art. 9. Pentru constituirea dosarului de concurs în sistem on-line, candidații vor transmite on-line documentele solicitate cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Art. 10. Candidaţii care se înscriu online vor primi un mesaj de confirmare a recepţionării documentelor. Mesajul de confirmare constituie dovada înscrierii în procesul de admitere.

Art. 11. Un candidat poate participa la admiterea la mai multe calificări profesionale oferite de SPS „Christiana” Pitești, dar poate fi admis şi înmatriculat ca elev la o singură calificare profesională.

Art. 12.

(1) Admiterea candidaților se face pe bază de dosar, fără probe de aptitudini şi de concurs.

(2) Media generală de admitere este media obţinută la examenul de bacalaureat, acesta fiind primul criteriu de departajare al candidaţilor, urmată de media aritmetică a anilor de studiu liceal, în cazul absolvenților fără diplomă de bacalaureat;

(3) În cazul mediilor egale obținute la admitere, fie media de promovare a examenului de bacalaureat, fie media generală a anilor de studii liceale, departajarea candidaţilor se face după media generală a ultimului an de studiu liceal şi apoi, dacă este cazul, media generală a penultimului an de studiu liceal.

(4) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor aprobate pentru fiecare calificare profesională, precum și în ordinea opțiunilor precizate de candidat în formularul de înscriere, astfel:

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale;

- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate ocupa un loc la opţiunea I îl ocupă, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această opţiune va ocupa un loc;

- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a acestuia.

(5) Criteriile de selecție, de departajare şi de clasificare ale candidaților sunt anunțate și nu pot fi modificate pe toată perioada concursului de admitere din anul respectiv.

Art. 13. Locurile declarate libere în prima etapă de admitere se completează în etapa următoare, conform calendarului din Anexa 1, respectând prevederile prezentei metodologii.

Art. 14. Rezultatele concursului de admitere se anunță candidaților.

Art. 15.

a) Candidații înscriși pentru continuarea studiilor vor participa la concursul de admitere, în condițiile prevăzute la art. 5. al prezentei metodologii.

b) Activităţile pentru admiterea la continuarea studiilor de învățământ postliceal nivel V sunt cele prevăzute la art. 7, conform calendarului de admitere și se completează cu activitatea de întocmire a fișelor de echivalare, care va fi finalizată, astfel:

(1) pentru sesiunea din luna iulie 2021 - până la data de 25 iulie;

(2) pentru sesiunea din luna septembrie 2021 - până la data de 5 septembrie;

c) Pentru candidații înscriși la continuarea studiilor, concursul de admitere se desfășoară pentru locurile rămase vacante din anul superior. Dacă numărul de locuri este mai mic decât numărul candidaților înscriși, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în condițiile prezentului regulament.

Art. 16. Comisia de echivalare constituită la nivelul SPS „Christiana” Pitești întocmește fișa de echivalare și propune anul în care urmează a se înscrie candidatul, diferenţele pe care urmează să le susţină în vederea echivalării studiilor efectuate cu cele ale programului de studii solicitat şi afişează rezultatele.

Art. 17. Un candidat admis la continuarea studiilor, în urma parcurgerii procedurii de echivalare poate să fie înmatriculat/înscris în an superior doar în condițiile în care nu se depășește cifra de școlarizare aprobată pentru calificarea respectivă.

CAPITOLUL III

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR

Art. 18. Candidații declarați admişi sunt înmatriculați, ca elevi în anul I, numai pe baza următoarelor acte:

1) Diploma de Bacalaureat (sau echivalentă acesteia) / Certificat de absolvire a liceului, în original (sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) / Certificat de absolvire a liceului însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă instituție de învățământ);

2) Foaia matricolă de la liceu (sau echivalentă acesteia), în original (sau copie legalizată a a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă instituție de învățământ);

3) 2 fotografii tip buletin;

4) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);

5) cartea de identitate (copie);

6) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);

7) aviz medical eliberat de medicul de familie (original);

8) dovada achitării primei tranșe din valoarea taxei de şcolarizare aferentă calificării profesionale la care a fost admis, stabilită de Consiliul de Administrație al SPS „Christiana” Pitești pentru anul școlar 2021-2022;

9) contractul de școlarizare și anexa la contractul de școlarizare semnate de candidat (puse la dispoziție de către Comisia de Admitere a școlii).

10) taxa de școlarizare, prima tranșă, se achită prin ordin de plată/mandat poștal, achitat la orice Bancă Comercială sau oficiu poștal:

- Beneficiar: Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești

- Cod IBAN: RO02RNCB0022149175190001;

- Cod fiscal:35021413

- cu precizarea: Nume_Prenume_Taxă școlarizare_AMG/AMF_tranșa I.

11) Candidații care achită integral taxa de școlarizare beneficiază de o reducere de 5% (140 lei).

12) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face prin decizia directorului SPS „Christiana” Pitești;

13) După aprobarea înmatriculării, elevii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la calificările profesionale la care au fost admişi.

Art. 19.

(a) Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2021, care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută (etapa I de înmatriculare) pierd taxa de preînscriere / înscriere.

(b) La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere.

Art. 20. În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2021 rămân neocupate locuri, se organizează o nouă sesiune de admitere, conform Calendarului Admiterii, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Art. 21.

(1) Candidații declarați admişi în urma sesiunii din septembrie, care nu s-au înmatriculat în perioada stabilită, îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidați care sunt pe listele de aşteptare.

(2) După redistribuire, lista tuturor candidaților admişi în urma concursului de admitere din sesiunea septembrie, înmatriculați la fiecare calificare profesională, în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare.

Art. 22.

a) Contestațiile privind concursul de admitere se depun la comisia de admitere a SPS „Christiana” Pitești, în termen de 24 de ore de la afişarea listelor. Comunicarea rezultatelor contestațiilor se face conform termenului precizat în tabelul 1.

b) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Art. 23.

(1) Învățământul postliceal se încheie cu examen de certificare a calificării profesionale, graficul examenelor va fi stabilit prin ordin MEC, pe baza Metodologiei examenului de certificare a calificării profesionale, aflate în vigoare în anul absolvirii şcolii postliceale.

(2) Promovarea examenului de certificare a calificării profesionale dă dreptul la obținerea unui certificat de calificare profesională nivel 5 şi a unui supliment europass.

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 24. Toate activitățile legate de participarea candidaților la concursul de admitere se desfăşoară sub conducerea directorului SPS „Christiana” Pitești și a Comisiei de Admitere, aprobată prin decizia directorului, la sediul SPS „Christiana” Pitești din str. Nicolae Dobrin nr. 3, şi sunt afişate la avizierul școlii, precum și pe site-ul acesteia.

Art. 25. Coordonarea activităților privind concursul de admitere la ŞPS „Christiana” Pitești se face de către Comisia de Admitere.

Art. 26. Comisia de Admitere, după constituire, preia sarcinile privind pregătirea, organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea concursului de admitere din SPS „Christiana” Pitești.

Art. 27. În perioada premergătoare începerii procesului de admitere, Comisia de Admitere desfăşoară următoarele activități:

a) stabileşte activitățile şi ordinea desfăşurării lor;

b) prelucrează metodologia de admitere cu întreg personalul implicat în activitățile legate de admitere;

c) face cunoscută prezenta metodologie de admitere potențialilor candidați la concursul de admitere;

d) stabileşte spațiile de primire a candidaților şi pe cele în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de lucru;

e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de:

- registre-imprimate pentru înscrierea candidaților;

- rechizite şi consumabile de birou;

- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu candidații şi prelucrării rezultatelor concursului.

Art. 28. În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acesteia, Comisia de Admitere pe şcoală desfăşoară următoarele activități:

a) veghează pe toată durata concursului de admitere la menținerea unui climat normal de lucru şi pentru asigurarea deplinei securități a documentelor comisiei şi ale candidaților;

b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea concursului de admitere;

c) organizează activitatea de soluționare a contestațiilor;

d) întocmește „baza de date” precum şi orice alte documente privind concursul de admitere;

e) ia masuri de conservare a documentelor admiterii.

Art. 29. Cadrele didactice precum şi alte persoane angrenate în concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor de desfăşurare a concursului sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna desfăşurare a concursului, vor fi sancționate disciplinar conform legislației în vigoare, iar directorul va dispune încetarea imediată a atribuțiilor pe care aceste persoane le au în legătură cu concursul de admitere.

Art. 30. În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de cadre didactice sau în alte condiții, comisia de admitere semnalează cazul conducerii SPS „Christiana” Pitești pentru analiza acestuia şi luarea deciziei corespunzătoare.

Art. 31.

(1) Contestațiile cu privire la rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştința Comisiei de Admitere.

(2) Contestațiile se analizează de către Comisia de contestații constituită prin decizia directorului SPS „Christiana” Pitești.

(3) Comisia de contestații va da un răspuns contestației depuse în timp de 24 ore.

(4) Decizia comisiei de contestații este definitivă.

(5) O contestație admisă asupra rezultatului concursului de admitere conduce la modificarea listelor finale de admitere.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art. 32. Documentele întocmite de comisia de admitere şi comisia de contestaţii se arhivează şi se păstrează în arhiva şcolii până la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi.

Art. 33. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrage sancţiuni conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 34. Prezenta metodologie privind desfășurarea concursului de admitere la ŞPS „Christiana” Pitești, a fost dezbătută și aprobată în şedința Consiliului de Administrație.

APROBAT

in consiliul de administratie.

Anexa 2 – Fișa preînscriere 

Anexa 3 – Fișa înscriere

Anexa 4a DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Anexa 4b NOTA DE INFORMARE privind pelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

Stiri / Evenimente