Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

Anexa 4a - DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Anexa 4a

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

Subsemnatul/a, ___________________________________, născut/ă în anul ______, luna ___________, ziua ____, în ______________________, judeţul (sectorul) _________________, cu domiciliul în ____________________________, judeţul (sectorul) _________________, str. _______________________, nr. ___, bl. ___, ap. ___, email _______________________________, telefon____________________, posesor/oare al/a actului de identitate seria ____ nr. _______, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, în calitate de candidat la concursul de admitere al unei calificări profesionale în cadrul Școlii Postliceale „Christiana” Pitești am primit și am luat cunoștință de NOTA DE INFORMARE care însoțește prezenta declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale și consimt, în mod expres şi neechivoc, ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de către Școala Postliceală „Christiana” Pitești şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie, în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în Nota de informare ce însoțește acest document, pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligațiilor ce rezultă din contractul de studii încheiat și a termenelor legale de arhivare.

 

Nume şi prenume:

Data:

Semnătura:

Stiri / Evenimente