Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Anul şcolar 2019-2020

ROF Anul şcolar 2019-2020 (extras)

Descarca document complet de aici SPS_CHRISTIANA_ROF__2019-2020.doc

Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, denumit în continuare „Regulament”, este un act normativ intern şi cuprinde reglementări cu caracter general, precum și reglementări specifice privind desfăşurarea activităţii Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești în conformitate cu:

- Constituţia României;

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

- Legea 53/2003 din 24.03.2003 - Codul muncii cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr.319/14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- O.M.E.N.C.Ș. nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5079/2016 din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720 din 19 septembrie 2016, modificat și completat prin Ordinul nr. 3.027/2018;

- O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului;

- Ordinul nr. 3408/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Pitești;

- O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;

- O.M.E.N. nr. 4005/25.06.2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 3844/2016;

- O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5 al Cadrului național al calificării pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal;

- O.M.E.N.C.Ş. nr. 2713/29.11.2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programei şcolare pentru calificarea Asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal;

- O.M.E.N.C.Ş. nr. 5042/27.09.2005 privind aprobarea curriculumului pentru unele calificări profesionale la învăţământul postliceal (Asistent medical de farmacie);

- HG nr. 1534/25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar;

- Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar particular şi a unităţilor şcolare;

Art. 2.

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești reglementează drepturile și obligațiile elevilor, beneficiarii primari ai educației, precum și ale personalului didactic și nedidactic.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare conține reglementări cu caracter general, precum și reglementări specifice ale activității Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.

(4) Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și elevii își asumă, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și funcționare.

(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești poate fi revizuit anual, dacă se impune, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se depun în scris și se înregistrează la secretariatul școlii de către organismele care au avizat/aprobat Regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 3. Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, personalul didactic de predare şi instruire practică, personalul didactic auxiliar, nedidactic, elevii şi părinții care vin în contact cu instituţia. Nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

Art. 4. Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești este organizată şi funcţionează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta sa fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formațiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor și a personalului din unitate.

Art. 5. Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești participă nemijlocit la elaborarea şi înfăptuirea obiectivelor instituţionale, asumându-şi responsabilităţile care îşi au izvorul în contractul individual de muncă, atât prin îndeplinirea obligaţiilor personale de serviciu, cât şi prin contribuţia la realizarea sarcinilor ce revin școlii în ansamblu în cadrul Planului de Acțiune al Școlii (PAS), a strategiilor de reformă a sistemului naţional de învăţământ şi de dezvoltare economică şi social-culturală a ţării.

Art. 6. Asigurarea ordinii şi disciplinei, apărarea şi sporirea patrimoniului, creşterea răspunderii şi responsabilităţii individuale şi de grup se realizează prin folosirea superioară a potenţialului material şi uman de care dispune școala, perfecționarea organizării activităţii (descentralizat, pe sectoare de activitate şi compartimente funcţionale), stimularea competiției şi capacității creatoare.

Art. 7.

(1) În Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești este favorizat accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit Constituţiei României şi principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

  1. Activitatea de instruire şi educaţie a elevilor se face în spiritul valorilor democratice, a respectului faţă de trecutul istoric şi a tradiţiilor poporului român fiind promovată dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii tinerilor.

  2. Demersul didactic este completat şi îmbogăţit de activităţi extraşcolare şi acţiuni realizate în cadrul Programelor finanţate de Comunitatea Europeană, cu finalităţi de educaţie şi formare profesională.

  3. Art. 8. Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Pitești, ca unitate de învățământ cu autofinanțare, în limita fondurilor disponibile, poate scuti de la plata taxei de şcolarizare şi a altor taxe impuse a rudelor de gradul I şi II ale personalului didactic, didactic auxiliar şi alte categori de personal, donații şi sponsorizări către asociații, fundații, școli, grădinițe, persoane fizice cu CES sau cu afecțiuni medicale severe, în limita fondurilor disponibile, cu aprobarea consiliului de administraţie.

Descarca document complet de aici SPS_CHRISTIANA_ROF__2019-2020.doc

Admitere 2020

 Școala Postliceală Sanitară “Christiana” Piteşti organizează înscrieri pentru următoarele calificări:

  • Asistent medical generalist: 90 locuri;

  • Asistent medical de farmacie: 60 locuri.

Ne găsiți la adresa: str Nicolae Dobrin, nr. 3 (în incinta Liceului Tehnologic „Astra”).

Puteţi contacta Scoala Sanitara la numerele de telefon: 0248/251790, 0787 652366; 0745 105772, 0720 071574.