Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI

FUNCȚIONARE AL

ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE

CHRISTIANA” PITEȘTI

Anul școlar 2020-2021

Descarca document original PDF

 

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL I

CADRUL DE REGLEMENTARE

Art. 1.

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, denumit în continuare „Regulament”, reglementează organizarea și funcționarea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 2. este organizată și funcționează în conformitate cu:

 • Constituția României;

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată/consolidată;

 • Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • Legea 53/ 24.03.2003 - Codul muncii cu completările și modificările ulterioare;

 • Legea nr.319/14 iulie 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • O.M.E.N.C.Ș. nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar;

 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5447/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 827 din 9 septembrie 2020;

 • O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului;

 • Ordinul nr. 3408/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Pitești;

 • O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;

- O.M.E.N. nr. 4005/25.06.2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 3844/2016;

 • O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5 al Cadrului național al calificării pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal;

 • O.M.E.N.C.Ș. nr. 5042/27.09.2005 privind aprobarea curriculumului pentru unele

calificări profesionale la învățământul postliceal (Asistent medical de farmacie);

 • HG nr. 1534/25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului preuniversitar;

 • Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar particular și a unităților școlare;

 • Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești aprobat de Consiliul de Administrație;

 • Reglementărilor specifice emise de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor

Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ liceal și postliceal din domeniul respectiv.

Art. 2.

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești reglementează drepturile și obligațiile elevilor, beneficiarii primari ai educației, precum și ale personalului didactic și nedidactic.

 1. Regulamentul de organizare și funcționare conține reglementări cu caracter general, precum și reglementări specifice ale activității Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 2. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de Administrație.

 1. Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și elevii își asumă, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și funcționare.

 2. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești poate fi revizuit anual sau ori de câte ori este nevoie.

 3. Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și elevi, este obligatorie. Nerespectarea Regulamentului constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL II

PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FINALITĂȚILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

5 9 9

Art. 3.

 1. este organizată și funcționează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 2. Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovează participarea la viața școlii a tuturor partenerilor sociali, respectă dreptul la opinie al elevului și asigură transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. este organizată și funcționează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta sa fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului din unitate.

TITLUL II ORGANIZAREA ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE

9

CHRISTIANA” PITEȘTI

CAPITOLUL I

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA" PITEȘTI

Art. 5. funcționează cu nivelul de învățământ postliceal ca școală postliceală sanitară (publică privată), nivel 5, conform Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3408/29.02.2012,

 • Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică, calificare profesională Asistent medical generalist;

 • Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică, calificarea profesională Asistent medical de farmacie.

Art. 6.

 1. funcționează cu nivelul de învățământ postliceal ca școală postliceală sanitară (publică privată), nivel 5, conform Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3408/29.02.2012:

 • Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică, calificare profesională Asistent medical generalist;

 • Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică, calificarea profesională Asistent medical de farmacie.

 1. are următoarele elemente definitorii:

 1. act de înființare - Ordinul nr. 3408/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Pitești;

 2. dispune de patrimoniu, prin închiriere (sediu);

 3. cod de identitate fiscală (CIF);

 4. cont în bancă;

 5. ștampila cu stema României și cu denumirea actualizată a Ministerului Educației și

Cercetării, denumit în continuare ministerul, și cu denumirea exactă a școlii;

* * 5 5 *

 1. domeniu web https://postlicealachristiana.ro/.

 1. are conducere, personal și buget propriu, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de autonomie instituțională și decizională.

 2. Criteriile, standardele și indicatorii de performanță pe care trebuie să le îndeplinească Școala Postliceală Sanitară „Christiana" Pitești sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de învățământ de stat.

 3. este o unitate liberă, deschisă, autonomă, atât din punct de vedere organizatoric, cât și economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.

Art. 7. organizează activități de instruire și educație a absolvenților de liceu pe următoarele niveluri și forme de învățământ:

 • învățământ de zi cu o durată a studiilor de 3 ani pentru calificările Asistent medical generalist și Asistent medical de farmacie.

Art. 8. Școlarizarea este finanțată de solicitant cu taxă, prin contract încheiat cu școala.

Taxa se stabilește la începutul anului școlar și se poate modifica o singură dată pe parcursul anului școlar, cu cel mult 100 de lei, în concordanță cu modificările esențiale legate de creșterea cheltuielilor de întreținere și modernizare a unității școlare. Plata poate fi făcută și integral la început de an școlar, fără ca ea să poată fi modificată ulterior.

Art. 9. Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești participă nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea obiectivelor instituționale, asumându-și responsabilitățile care își au izvorul în contractul individual de muncă, atât prin îndeplinirea obligațiilor personale de serviciu, cât și prin contribuția la realizarea sarcinilor ce revin școlii în ansamblu în cadrul Planului de Acțiune al Școlii (PAS), a strategiilor de reformă a sistemului național de învățământ și de dezvoltare economică și social-culturală a țării.

Art. 10. Asigurarea ordinii și disciplinei, apărarea și sporirea patrimoniului, creșterea răspunderii și responsabilității individuale și de grup se realizează prin folosirea superioară a potențialului material și uman de care dispune școala, perfecționarea organizării activității (descentralizat, pe sectoare de activitate și compartimente funcționale), stimularea competiției și capacității creatoare.

Art. 11.

 1. În este favorizat accesul nediscriminatoriu la instruire și educație indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă, potrivit Constituției României și principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului.

 2. Activitatea de instruire și educație a elevilor se face în spiritul valorilor democratice, a respectului față de trecutul istoric și a tradițiilor poporului român fiind promovată dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității tinerilor.

 3. Demersul didactic este completat și îmbogățit de activități extrașcolare și acțiuni realizate în cadrul Programelor finanțate de Comunitatea Europeană, cu finalități de educație și formare profesională.

Art. 12. , ca unitate de învățământ cu autofinanțare, în limita fondurilor disponibile, poate scuti de la plata taxei de școlarizare și a altor taxe impuse a rudelor de gradul I și II ale personalului didactic, didactic auxiliar și alte categorii de personal, donații și sponsorizări către asociații, fundații, școli, grădinițe, persoane fizice cu CES sau cu afecțiuni medicale severe, în limita fondurilor disponibile, cu aprobarea consiliului de administrație.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR

9

Art. 13.

 1. La anul școlar începe la 1 septembrie

și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor, durata cursurilor fiind următoarea:

 • profilul asistent medical generalist:

Anul I: 28 săptămâni de teorie și 14 săptămâni învățământ clinic (O.M.E.N. nr.

3499/29.03.2018).

Anul II: 22 săptămâni de teorie și 20 săptămâni învățământ clinic (O.M.E.N. nr.

3499/29.03.2018).

Anul III: 24 săptămâni de teorie și 18 săptămâni învățământ clinic (O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018).

 • profilul asistent medical farmacie:

Anul I: 36 săptămâni de teorie și învățământ clinic.

Anul II: 36 săptămâni de teorie și învățământ clinic.

Anul III: 36 săptămâni de teorie și învățământ clinic.

 1. În cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor de evaluări și examene se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării.

 2. Activitatea în școală se desfășoară după programul următor:

 • 12:00 -20:50 - modulele de teorie.

 • 07:00 - 07:00 - instruirea practică în spital (07:00 - 15:00 zilnic, iar de la 15:00 - 07:00 gărzi, conform Graficului de practică).

 1. În cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, cursurile școlare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.

 2. Suspendarea cursurilor, în cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, se poate face la nivelul grupelor/claselor din cadrul școlii, precum și la nivelul școlii - la cererea directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu informarea inspectorului școlar general, respectiv cu aprobarea inspectorului scolar general și informarea Ministerului Educației și Cercetării;

 3. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei

scolare prin modalități alternative stabilite de Consiliul de Administratie al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 1. Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în școală se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 14.

 1. În , cursurile se organizează în forma de învățământ cu frecvență, în program de zi.

 2. Pentru clasele din cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia ora de curs, pauza este de 20 de minute.

 3. În situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, cu informarea inspectoratului școlar.

CAPITOLUL III

FORMAȚIUNILE DE STUDIU

Art. 15.

 1. În formațiunile de studiu cuprind clase și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, conform prevederilor legale.

 2. În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de administrație al școlii, clasele pot fi împărțite în grupe de studiu.

 3. Ministerul stabilește, prin reglementări specifice, disciplinele de învățământ/modulele la care predarea se face individual sau pe grupe de elevi.

 4. Clasele menționate la alin. (1) se organizează pentru calificări la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, cu avizul inspectoratului școlar și aprobarea ministerului.

 5. La disciplinele comune pentru toți elevii claselor menționate la alin. (4), la decizia școlii, clasele pot fi grupate, excepție făcând orele din cadrul modulelor care necesită formarea abilităților practice specifice profilului școlii și laboratoarele tehnologice unde activitatea se desfășoară pe grupe.

Art. 16. Clasele se constituie în funcție de oferta educațională a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, precum și de opțiunile elevilor, în limita locurilor stabilite prin planul de școlarizare al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești avizat de consiliul profesoral și aprobat de consiliul de administrație, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 17.

 1. Efectivul de elevi la clasele de început, este de aproximativ 30 de elevi, cu aprobare

I.Ș.J. Argeș, conform cu spațiile de școlarizare existente.

 1. Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești constituie, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât elevii să studieze aceleași limbi străine.

 2. Activitatea de instruire practică se desfășoară în unități sanitare și farmacii conform

curriculei, protocoalelor de practică și graficului de desfășurare a activității practice aprobat de directorul școlii și avizat de Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Direcția de Sănătate Publică Argeș.

 1. Pentru cazul în care stagiile de practică/învățământ clinic se desfășoară în cadrul școlii, planificarea acestora se realizează pe grupe, cu numărul de elevi stabilit în urma calculului privind asigurarea unui spațiu individual de lucru determinat, pentru fiecare elev, în funcție de normele emise de către Ministerul Sănătății cu respectarea tuturor măsurilor de protecție stabilite împotriva infectării cu SARS-CoV-2.

Art. 18. Planul de școlarizare se aprobă potrivit Legii Educației Naționale nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. La înscrierea în anul I de studiu, pentru a evita împărțirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul poate interveni, la solicitarea elevilor, pentru studiul unei singure limbi moderne.

Art. 20. În situații de alarmă, când se impune părăsirea de urgență a școlii, evacuarea elevilor se face sub supravegherea cadrelor didactice aflate la ora de curs în clasa respectivă și a profesorului de serviciu pe școală, pe scările de acces.

 

TITLUL III

MANAGEMENTUL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 21.

 1. Managementul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este asigurat în conformitate cu prevederile legale.

 2. este condusă de consiliul de administrație și de director.

 3. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții agenților economici implicați în desfășurarea instruirii practice a elevilor.

 4. Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând și respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 22.

 1. Consiliul de administrație este organ de conducere al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 2. Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.

 3. Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ.

 4. Președintele consiliului de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este fondatorul AFMC „Christiana” Pitești sau persoana desemnată de fondator.

 5. În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

 

Art. 23.

 1. La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de observator.

 2. Reprezentantul elevilor participă la toate ședințele consiliului de administrație, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant în consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

5 5 ** 5

CAPITOLUL III

DIRECTORUL

Art. 24.

 1. Directorul exercită conducerea executivă a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în conformitate cu legislația în vigoare.

 2. Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este numit de conducerea AFMC „Christiana” Pitești, persoana juridică fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență. Decizia de numire se avizează de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș.

 3. Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești poate fi eliberat din funcție, la propunerea consiliului de administrație, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice fondatoare.

 4. În cazul vacantării funcției de director, conducerea interimară până la sfârșitul anului școlar este asigurată de un cadru didactic titular, numit în baza hotărârii consiliului de administrație, cu consultarea Consiliului profesoral și cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Art. 25.

În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:

 1. este reprezentantul legal al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și realizează conducerea executivă a acesteia;

 2. organizează întreaga activitate educațională;

 3. răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

 4. asigură corelarea obiectivelor specifice Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești cu cele stabilite la nivel național și local;

 5. coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării școlii;

 6. asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;

 7. încheie parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

 8. prezintă anual raportul asupra calității educației din Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești; raportul este prezentat în fața consiliului de administrație și al consiliului profesoral; raportul este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar și postat pe site-ul unității școlare în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului școlar.

 1. În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții:

 1. propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul

de execuție bugetară;

 1. răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Școlii Postliceale Sanitare

„Christiana” Pitești;

 1. face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

 2. răspunde de gestionarea bazei materiale a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești.

 1. În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:

 1. angajează personalul din școală prin încheierea contractului individual de muncă;

 2. întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;

 3. răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din școală;

 4. propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea

concursurilor pe post și angajarea personalului;

 1. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și atribuțiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister.

 

Alte atribuții ale directorului sunt:

 1. propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliul de administrație;

 2. coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a școlii și o propune spre aprobare consiliului de administrație;

 3. coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR); 

 4. propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al școlii;

 5. stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administrație;

 6. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;

 7. numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;

 8. emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de numire a cadrului didactic care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
 9. emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de constituire a comisiilor din cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești; 

 10. coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și îl propune spre aprobare consiliului de administrație; 

 11. propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești; 

 12. emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de aprobare a regulamentelor de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural- artistice ale elevilor din școală;

 13. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

 14. asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;

 15. controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;  

 16. monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din școală;

 17. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul școlii; 

 18. consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile de la programul de lucru;

 19. își asumă, alături de consiliul de administrație, rezultatele Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești; 

 20. numește și controlează personalul care răspunde de ștampila și sigiliul școlii;

 21. răspunde de arhivarea documentelor Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești; 

 22. răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;

 23. aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către reprezentanții mass-media, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești. Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, au acces neîngrădit în școală;

 24. asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație;

 25. propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la nivelul unor grupe/clase sau la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în situții obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale;

 26. coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și stabilește, în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice, modalitatea de valorificare a acestora.

 27. Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare.

 28. Directorul are obligația de a delega atribuțiile către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație, în situația imposibilității exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.

Art. 26. În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu

prevederile art. 25, directorul emite decizii și note de serviciu.

Art. 27.

 1. Drepturile și obligațiile directorului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul Regulament și de Regulamentul intern a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 2. Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către consiliul de administrație.

CAPITOLUL IV

TIPUL ȘI CONȚINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE

Art. 28. Pentru optimizarea managementului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

 • documente de diagnoză;

 • documente de prognoză;

 • documente de evidență.

Art. 29.

 1. Documentele de diagnoză ale Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sunt:

 1. rapoartele anuale ale comisiilor și compartimentelor din Școala Postliceală Sanitară

„Christiana” Pitești;

 1. raportul anual de evaluare internă a calității.

 1. Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești poate elabora și alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor educaționale.

Art. 30.

 1. Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director;

 2. Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administrație, la propunerea directorului, la începutul anului școlar următor.

Art. 31. Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sau prin orice altă formă.

Art. 32. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește de către comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, se validează de către consiliul de administrație, la propunerea coordonatorului comisiei și se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Art. 33.

 1. Documentele de prognoză ale Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești realizate

pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare, sunt:

 1. planul de acțiune al școlii;

 2. planul managerial (pe an școlar);

 3. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

 1. Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării

managementului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 34.

 1. Planul de acțiune al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești (PAS) corelează oferta educațională și de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, judetean și regional, stabilite prin Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI) și Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI).

 2. Planul de acțiune al școlii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

 3. Planul de dezvoltare instituțională, respectiv planul de acțiune al școlii se dezbate și se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație. Planificarea strategică, respectiv planul de acțiune al școlii (PAS) este elaborat, pentru o perioada de 3-5 ani, de către o echipă coordonată de către director, în colaborare cu partenerii școlii, și se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 35.

 1. Planul managerial constituie documentul de acțiune pe termen scurt și se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar.

 2. Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspectoratului școlar la specificul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, precum și a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituțională la perioada anului respectiv.

 3. Planul managerial se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 36. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente.

 

Art. 37. Documentele manageriale de evidență sunt:

 1. statul de funcții;

 2. organigrama Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

 3. schema orară a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

5 77 >7

 1. planul de școlarizare;

TITLUL IV

PERSONALUL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 38.

 1. În , personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare și de instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.

 2. Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.

 3. Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 39.

 1. Drepturile și obligațiile personalului din cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sunt reglementate de legislația în vigoare.

 2. Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.

 3. Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.

 4. Personalului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați ai școlii.

 5. Personalului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.

 6. Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești are obligația de a veghea la

siguranța elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și extracurriculare/extrașcolare.

 1. Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești are obligația să sesizeze, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.

Art. 40.

 1. Structura de personal și organizarea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale școlii.

 2. Prin organigrama Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele consultative, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.

 3. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează la secretariatul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 41. Coordonarea activității structurilor Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești

5 5 ** 5

se realizeaza de catre un coordonator numit dintre cadrele didactice, prin hotarare a consiliului de administratie, la propunerea directorului.

Art. 42. Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 43. La nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, funcționează

5 ** 5*5

următoarele compartimente/servicii de specialitate: Secretariat, Financiar, Administrativ,

Bibliotecă, potrivit legislației în vigoare.

CAPITOLUL II

PERSONALUL DIDACTIC

Art. 44. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele individuale de muncă aplicabile.

Art. 45. Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății.

Art. 46. Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în

condițiile legii.

Art. 47.

 1. În , pe durata desfășurării cursurilor, se organizează serviciul pe școală.

 2. Atribuțiile personalului de serviciu sunt:

 • Consemnează rezultatele îndeplinirii serviciului pe școală în registrul de procese verbale;

 • Împreună cu secretarul, deschide dulapul cu cataloagele și verifică existența numerică a acestora; în cazul absenței unui catalog, profesorul de serviciu trebuie să consemneze în registrul de procese verbale și să anunțe conducerea școlii;

 • Verifică starea sălilor la începutul și la sfârșitul programului școlar;

 • Se asigură că toate clasele de elevi au cadre didactice, anunță directorul școlii de eventuala absență neanunțată a unui profesor de la oră și aplică măsura cea mai potrivită conform procedurilor proprii;

 • Consemnează în registrul de procese verbale cazul apariției unor abateri disciplinare ale elevilor și în cazuri grave, anunță conducerea școlii;

 • Urmărește respectarea întocmai a regulamentului de asigurare a serviciului pe școală;

 • Informează administratorul școlii în cazul apariției unor defecțiuni sau stricăciuni și le consemnează în registrul de procese verbale;

 • Monitorizează părăsirea clădirii în cazul unui incendiu sau a unui exercițiu de evacuare;

 • La sfârșitul activității, semnează procesul verbal, în care consemnează evenimentele petrecute pe timpul serviciul, prezența cadrelor didactice, starea bunurilor etc.;

 • Asigură predarea cataloagelor;

 • Însoțește elevii la spital și ia legătura cu familia acestora, în cazul urgențelor medicale;

CAPITOLUL III

PERSONALUL NEDIDACTIC

Art. 48.

 1. Personalul nedidactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și

de contractele colective individuale de muncă aplicabile.

 1. Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice în sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.

 1. Angajarea personalului nedidactic în , cu personalitate juridică, se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă.

Art. 49.

 1. Activitatea personalului nedidactic este coordonată de director.

 2. Directorul stabilește și aprobă programul personalului nedidactic, potrivit nevoilor școlii.

 3. Directorul stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire, în funcție de nevoile școlii.

 4. Directorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele necesare școlii.

 5. Directorul sau, în lipsa acestuia, altă persoană desemnată de către acesta, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a școlii, în vederea asigurării securității elevilor/personalului din .

CAPITOLUL IV
EVALUAREA PERSONALULUI DIN

 

Art. 50. Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și a contractelor individuale de muncă aplicabile.

Art. 51.

 1. Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la începutul anului școlar.

 2. Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.

 3. Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice.

CAPITOLUL V

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI ȘCOLII POSTLICEALE
SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

Art. 52. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 53. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL V

ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR

9 9 5

DIDACTICE
CAPITOLUL I

ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL

9

ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

Secțiunea 1

CONSILIUL PROFESORAL

Art. 54.

 1. Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare și de instruire practică din . Președintele consiliului profesoral este directorul.

 2. Consiliul profesoral se întrunește lunar, sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire practică.

 3. Personalul didactic de conducere, de predare și instruire practică are obligația să participe la toate ședințele consiliilor profesorale din . Absența nemotivată de la ședințele consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

 4. Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică din .

 5. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate și sunt obligatorii pentru personalul școlii, precum și pentru elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

 6. Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.

 7. La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din școală, reprezentanți

desemnați ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai agenților economici și ai altor parteneri educaționali.

 1. La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți participanții au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.

 2. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral.

Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila școlii.

 1. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 2. În situatii obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

Art. 55. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 1. analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din , care se face public;

 2. alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație;

 3. dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

5 5 ** 5 *

 1. dezbate și aprobă rapoartele de activitate anuale, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;

 2. aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentat de fiecare profesor/profesor-diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe;

 3. hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri, potrivit prevederilor prezentului Regulament și ale statutului elevului;

 4. propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din Școala

Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești, conform reglementarilor in vigoare;

 1. validează notele la purtare mai mici de 7;

 1. validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al Școlii Postliceale Sanitare

„Christiana” Pitești, în baza cărora se stabilește calificativul anual;

 1. avizează proiectul planului de școlarizare;

 2. propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;

 3. dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

 4. dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului național de învățământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

 5. dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actului educațional din și propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a acestuia;

 6. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;

 7. îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum și orice alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor individuale de muncă aplicabile;

r) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

Art. 56. Documentele consiliului profesoral sunt:

 1. tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;

 2. convocatoare ale consiliului profesoral;

 3. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele

proceselor verbale.

Secțiunea a 2-a

CONSILIUL CLASEI

Art. 57.

 1. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă și reprezentantul elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.

 2. Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte.

 3. Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar,

la solicitarea profesorului diriginte sau a reprezentantului elevilor.

 1. În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferință.

Art. 58. Consiliul clasei are următoarele atribuții:

 1. analizează, semestrial, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 2. stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de

comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 1. stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlara și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00;

 2. propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

 3. participă la întâlniri cu elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui;

 4. analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune profesorului diriginte

sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare;

Art. 59.

 1. Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

 2. La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul școlii. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de procese verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.

CAPITOLUL II

RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC DIN CADRUL

9

ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

Secțiunea 1

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE

ȘI EXTRAȘCOLARE

Art. 60.

 1. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este propus

de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație, în baza unor criterii specifice

aprobate de către consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 1. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din , inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la nivelul școlii, cu diriginții, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.

 2. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației și Cercetării privind educația formală și nonformală.

 3. Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

 4. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislației în vigoare.

Art. 61. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții:

 1. coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din Școala

Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești;

 1. avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei;

 2. elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale școlii, în conformitate cu planul de acțiune al școlii, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație;

 3. elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;

 4. identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și cadrelor didactice;

 5. prezintă consiliului de administrație, rapoarte anuale privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;

 6. diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în școală;

 7. facilitează implicarea partenerilor educaționali în activitățile educative;

 8. propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale

desfășurate la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

5 5 ** 5 *

 1. facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul

programelor de parteneriat educațional;

 1. orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.

Art. 62. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conține:

 1. oferta educațională a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești în domeniul

5 5 ** 5

activității educative extrașcolare;

 1. planul anual al activității educative extrașcolare;

 2. programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;

 3. programe educative de prevenție și intervenție;

 4. modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare;

5 5 5 5 *

 1. măsuri de optimizare a ofertei educationale extrașcolare;

 2. rapoarte de activitate anuale;

 3. documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic, transmise de inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară.

Art. 63.

 1. Inspectoratul școlar stabilește o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

 2. Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a școlii.

Secțiunea a 2-a

PROFESORUL DIRIGINTE

Art. 64.

 1. Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei.

 2. Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură formațiune de studiu.

Art. 65.

 1. Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul Școlii Postliceale Sanitare

„Christiana” Pitești, în baza hotărârii consiliului de administrație.

 1. La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul

continuității, astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.

 1. De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.

Art. 66.

 1. Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.

 2. Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

5 ““ 5

 1. Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii

clasei sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel:

 1. în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;

 2. în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență.

 1. Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:

 1. teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”;

 2. teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de , cu alte ministere, instituții și organizații.

 1. Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după consultarea elevilor, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.

Art. 67.

 1. Pentru realizarea unei comunicări constante cu elevii, cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea

situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

 1. Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu elevii, cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizier sau pe site-ul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 2. Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.

Art. 68. Profesorul diriginte are următoarele atribuții:

 1. organizează și coordonează:

 1. activitatea colectivului de elevi;

 2. activitatea consiliului clasei;

 3. întâlniri cu elevii, cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul

semestrului, și ori de câte ori este cazul;

 1. acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; prezintă elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la examenele de ieșire din sistem;

 2. activități educative și de consiliere;

 3. activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia,

inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;

 1. monitorizează:

 1. situația la învățătură a elevilor;

 2. frecvența la ore a elevilor;

 3. participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;

 4. comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;

 5. participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat;

 1. colaborează cu:

 1. profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații

specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

 1. cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei;

 2. directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

 3. alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;

 4. compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei;

 5. persoana desemnată pentru gestionarea Sistemului de Informații Integrat al Învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și actualizării datelor referitoare la elevi;

 1. informează:

 1. elevii despre prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii

Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

 1. elevii cu privire la reglementările referitoare la examene și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;

 2. elevii despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu elevii, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;

 3. elevul în cazul în care acesta înregistrează absențe nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare.

 4. elevii, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;

 1. Îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului.

Art. 69. Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:

 1. Completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala

tatălui, prenume, număr matricol);

 1. Motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

 2. propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului Regulament;

 3. aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare;

 4. pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate cu prezentul Regulament și statutul elevului;

 5. încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog;

 6. realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;

 7. Propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare;

 8. completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor;

(19) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;

Art. 70.

 1. La nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești funcționează comisii:

 1. cu caracter permanent;

 2. cu caracter temporar;

 3. cu caracter ocazional.

 1. Comisiile cu caracter permanent sunt:

 1. Comisia pentru curriculum;

 2. Comisia de evaluare și asigurare a calității;

 3. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;

 4. Comisia pentru controlul managerial intern;

 5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării

în mediul școlar și promovarea interculturalității.

 1. Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul Școlii Postliceale Sanitare

„Christiana” Pitești.

 1. Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de

învățământ, prin regulamentul de organizare și funcționare a școlii.

Art. 71.

 1. Comisiile de la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul școlii. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 70 alin. (2) lit. b) și e) sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor.

 2. Activitatea comisiilor din și documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și funcționare a școlii.

 3. își elaborează proceduri, privind funcționarea comisiilor în funcție de nevoile proprii.

TITLUL VI

STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI

DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

CAPITOLUL I

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

Art. 72.

 1. Compartimentul Secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar și informatician.

 2. Compartimentul secretariat este subordonat directorului.

 3. Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, personalul școlii sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit programului de lucru afișat între orele 1500-1700. Programul secretariatului se aprobă de director, în baza hotărârii consiliului de administrație.

Art. 73. Compartimentul Secretariat are următoarele atribuții:

 1. transmiterea informațiilor la nivelul școlii;

 2. întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;

 3. întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități, precum și a corespondenței școlii;

 4. înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;

 5. rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor de finalizare a

studiilor și examenelor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația

în vigoare sau de fișa postului;

 1. completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;

5 5 5 5 *

 1. procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării;

 2. selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării;

 3. păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;

 4. întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit legislației în vigoare sau fișei postului;

 5. întocmirea statelor de personal;

 6. întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților Școlii

Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

 1. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;

 2. gestionarea corespondenței Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

 3. întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 4. orice alte atribuții specifice compartimentului rezultate din legislația în vigoare, regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Art. 74.

 1. Secretarul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești pune la dispoziția personalului condicile de prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora.

 2. Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.


 1. În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, iar în perioada vacanțelor școlare la secretariat, în aceleași condiții de siguranță.

 2. În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

 3. Secretarul nu condiționează eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.

5 5*5

CAPITOLUL II

SERVICIUL FINANCIAR

Secțiunea 1

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

n 5

Art. 75.

 1. Serviciul Financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Școlii Postliceale

Sanitare „Christiana” Pitești în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern.

 1. Serviciul financiar cuprinde administratorul de patrimoniu, precum și contabilul.

 2. Serviciul Financiar este subordonat directorului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești.

Art. 76. Serviciul Financiar are următoarele atribuții:

 1. desfășurarea activității financiar-contabile a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești;

 1. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;

 2. întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare;

 3. informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;

 4. organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;

 5. consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul

Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și înregistrarea în evidența contabilă a

documentelor;

 1. întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;

 2. valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situațiile

prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;

 1. întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;

 2. îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești

față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;

 1. implementarea procedurilor de contabilitate;

 2. avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, prin care se angajează fondurile școlii;

 3. asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;

 4. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;

 5. orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secțiunea a 2-a

MANAGEMENT FINANCIAR

Art. 77.

 1. Întreaga activitate financiară a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.

 2. Activitatea financiară a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se desfășoară pe baza bugetului propriu.

 3. Răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 78. Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 79.

 1. Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.

 2. Resursele extrabugetare ale Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești pot fi

folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administrație.

CAPITOLUL III

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Secțiunea 1

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

? 5

Art. 80.

 1. Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde personalul nedidactic al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 2. Compartimentul administrativ este subordonat directorului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 81.

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:

 1. gestionarea bazei materiale;

 2. realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina școlii, și a lucrărilor de întreținere, igienizare,

curățenie și gospodărire a școlii;

 1. întreținerea terenului, cladirii și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

 2. realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a Școlii

Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

 1. recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;

 2. înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar;

 3. evidența consumului de materiale;

 4. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea Școlii Postliceale Sanitare

„Christiana” Pitești privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;

 1. întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;

 2. orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare,

hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secțiunea a 2-a

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

Art. 82. Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 83.

 1. Inventarierea bunurilor Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

 2. Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.

Art. 84. Bunurile aflate în proprietatea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sunt supuse regimului juridic al proprietății private.

Art. 85. Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.

CAPITOLUL IV

BIBLIOTECA ȘCOLARĂ

9

Art. 86.

 1. În este organizată și funcționează

Biblioteca școlară.

 1. Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

 2. Biblioteca școlară se subordonează directorului.

 3. În este asigurat accesul gratuit al elevilor și al personalului.

 4. În situații excepționale, bibliotecarul poate primi și alte atribuții din partea conducerii Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

5 ““ 5

(7) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către , pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar, în perioada în care sunt suspendate cursurile școlare, precum și elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale.

TITLUL VII

ELEVII

CAPITOLUL I

DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEVI

Art. 87. Beneficiarii primari ai educației în cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești sunt elevii.

Art. 88.

 1. Dobândirea calității de elev se face prin înscrierea la .

 2. Înscrierea în anul I de studiu din învățământul postliceal organizat în cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se face în conformitate cu art. 44 alin (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a art. 5 alin (1) din O.M.E.C.T.S. nr. 5346 din 07.09.2011- „Au dreptul să se înscrie la învățământul postliceal, absolvenți de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

 3. Înscrierea se aprobă de către consiliul de administratie, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentului de organizare și functionare al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 89. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile și în perioada de înscriere stabilită.

Locurile se pot suplimenta cu aprobarea I.Ș.J. Argeș în limita spațiului destinat procesului educativ.

Art. 90. Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu după încheierea contractului de școlarizare și achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare.

Art. 91.

 1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 2. Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către Școala Sanitară Postliceală „Christiana” Pitești.

Art. 92.

 1. Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență.

 2. Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor

justificative.


 1. Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

 2. În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale elevului, adresate profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

5 ““ 5

 1. Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de șapte zile de la reluarea activității elevului și sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.

 2. Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, declararea absențelor ca nemotivate.

 3. În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

Art. 93. Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.

Art. 94. Elevii retrași se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului școlar la același nivel de învățământ și aceeași formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev.

» 5 5 5 *

CAPITOLUL II

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ

9

Art. 95. Activitatea educativă extrașcolară din Școala Sanitară Postliceală „Christiana”

Pitești este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a școlii și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 96.

 1. Activitatea educativă extrașcolară din Școala Sanitară Postliceală „Christiana” Pitești se desfașoară în afara orelor de curs.

 2. Activitatea educativă extrașcolară din Școala Sanitară Postliceală „Christiana” Pitești se poate desfășura fie în incinta școlii, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în

cluburi sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 97.

 1. Activitățile educative extrașcolare desfășurate în Școala Sanitară Postliceală „Christiana” Pitești pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.

 2. Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

 3. Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi, de către profesor/profesor diriginte, cât și la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

 4. Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor, precum și cu resursele de care dispune școala.

 5. Organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

 6. Activitățile extrașcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum și activitățile extracurriculare și extrașcolare organizate în incinta Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se derulează conform prevederilor prezentului regulament.

 7. Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

5 ““ 5

Art. 98. Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul Școlii Postliceale

Sanitare „Christiana” Pitești este parte a evaluării instituționale a școlii.

CAPITOLUL III

EVALUAREA ELEVILOR

Secțiunea 1

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII.

ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

Art. 99. Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment

dat învățarea, orientarea și permite optimizarea acesteia.

Art. 100.

 1. Conform legii, evaluările se realizează la nivel de modul de pregătire.

 2. Evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.

 3. Rezultatul evaluării, exprimat prin notă, nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale.

Art. 101. Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.

Art. 102.

 1. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:

 1. evaluări orale;

 2. teste, lucrări scrise;

 3. experimente și activități practice;

 4. referate;

 5. proiecte;

 6. probe practice;

 7. alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum și aprobate de director sau elaborate de către /inspectoratul școlar.

 1. Elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

Art. 103. Testele de evaluare, subiectele de examen și lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a curriculumului național.

Art. 104.

 1. Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10.

 2. Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma „Nota/data”.

 3. Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/concursurilor organizate la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, conform prezentului regulament, se acordă nota 1.

Art. 105.

 1. Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note este de două.

 2. Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin o notă în plus față de numărul de note prevăzute la alin. (1), ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

 3. Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului, conform planificării.

 4. Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală, până la sfârșitul anului școlar. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar.

Art. 106.

 1. La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor.

 2. La sfârșitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, precum și respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de .

 3. La sfârșitul fiecărui semestru profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare a fiecărui elev.

Art. 107.

 1. La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

 2. La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

 3. Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

 4. La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M +T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teza). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

 5. Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

 6. Nota lucrării scrise semestriale (teza) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie.

 7. Fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul desfășurarii modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționată de sfârșitul semestrului. Aceasta este considerată și media

*55 5

anuală a modulului.

 1. Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare.

Art. 108. Mediile semestriale și anuale pe modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.

Art. 109. Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele naționale olimpice/de excelență se realizează în unități de învățământ situate în apropierea acestor structuri sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite Școlii Postliceale Sanitare

 

„Christiana” Pitești de care aceștia aparțin. În cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la de care elevii aparțin, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.

Art. 110. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare modul cel puțin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00.

Art. 111. Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la unul sau la mai multe module din următoarele motive:

 1. au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la modulele respective;

 2. au fost scutiți de frecvență de către directorul școlii în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;

 3. au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de ;

 4. au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;

 5. nu au un număr suficient de note necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au mediile semestriale ori anuale la modulele respective consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Art. 112.

 1. Elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele patru săptămâni de la revenirea la școală.

 2. Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

 3. Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin.(1) și (2) sau a celor declarați amânați pe semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin.(1) și (2) sau a celor amânați anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați, care nu promovează la unul sau două module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.

Art. 113.

 1. Sunt declarați corigenți:

 1. elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;

 2. elevii care obțin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul anului școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două module.

 1. Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o perioadă stabilită de ministerul educației.

 2. Pentru elevii corigenți menționați la alin. (1) lit. a) se organizează și o sesiune specială de examene de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obținută în cadrul sesiunii speciale de corigență, este și media anuală a modulului.

Art. 114. Sunt declarați repetenți:

 1. elevii care au obținut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 184 alin. (3);

 2. elevii care au obținut la purtare media anuală mai mică de 6,00;

 3. elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială prevăzută la art. 184 alin. (3) sau care nu promovează examenul la toate modulele la care se află în situație de corigență;

 4. elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin un modul;

 5. elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de învățământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru o perioadă de 3 ani”.

Art. 115.

 1. Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.

 2. Pentru elevii declarați repetenți la sfârșitul primului an de studii, reînscrierea se poate

face și peste cifra de școlarizare aprobată.

 1. Elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

 2. Continuarea studiilor de către elevii care repetă a doua oară un an școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a treia oară se poate realiza în învățământul cu frecvență redusă.

Art. 116.

 1. După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.

 2. Cererea de reexaminare se depune la secretariatul Școlii Postliceale Sanitare

„Christiana” Pitești, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență.

 1. Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.

 2. Comisia de reexaminare se numește prin decizia directorului și este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Art. 117.

 1. Pentru elevii declarați corigenți sau amânați anual, examinarea se face din toată materia studiată în anul școlar, conform programei școlare.

 2. Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face numai din materia acelui semestru.

 3. Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din toată materia studiată în anul școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.

 4. Modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în curriculumul calificării profesionale a clasei la care se face transferul și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare an de studiu. Notele obținute la examenele de diferență din curriculumul diferențiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.

 5. În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obținute la examenele de diferențe susținute la modulele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al calificării profesionale a clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de candidat anterior

 

 

transferului reprezintă mediile pe semestrul I la modulele respective.

 1. În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două module, cu schimbarea profilului/specializării/calificării profesionale, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susține doar examenele de diferență. Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați amânați.

 1. În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două module, cu schimbarea calificarii profesionale, și care nu vor mai studia la Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești modulele respective, se vor susține doar examenele de diferență. Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați amânați.

Art. 118.

 1. Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot dobândi calitatea de elev în România, în general și în , în special, numai după recunoașterea sau echivalarea de către ISJ Argeș, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

 2. Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul la care solicită școlarizarea.

 3. Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor examene de diferență.

 4. Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului anului de studiu în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în baza hotărârii consiliului de administrație luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul școlii, din care fac parte și directorul și psihologul școlar.

 5. Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de nivelul obținut în urma unei evaluări orale sumare și de perspectivele de evoluție școlară.

 6. Dosarul de echivalare va fi depus de către elev la la care este înscris elevul ca audient. Școala Postliceală Sanitară „Christiana”

Pitești transmite dosarul către inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient.

 1. În cazul în care elevul nu a depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea sa ca audient, acesta va fi înscris în anul de studiu stabilit de comisia prevăzută la alin. (4).

 2. În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea ISJ Argeș, respectiv al ministerului privind recunoașterea și echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei și i se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu privire la activitatea desfășurată — note, absențe etc.

 3. Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în Școala Postliceală Sanitară

„Christiana” Pitești li se aplică prevederile elaborate de minister privind școlarizarea elevilor străini în învățământul preuniversitar din România

Art. 119.

 1. Elevilor care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în , de unde pleacă, la solicitarea scrisă a elevului.

 2. În cazul în care o persoană, indiferent de cetățenie sau statut, solicită înscrierea în după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala anul școlar parcurs în străinătate.

Art. 120.

 1. Consiliul profesoral din validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

 2. Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris elevilor de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar.

 3. Pentru elevii amânați sau corigenți, profesorul diriginte comunică în scris elevului

programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.

 1. Nu pot fi făcute publice, fără acordul elevului/absolventului, documentele elevului.

Secțiunea a 2-a

EXAMENELE ORGANIZATE DE ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

CHRIST1ANA

Art. 121.

 1. Examenele organizate de sunt:

 1. examen de corigență;

 2. examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați;

 3. examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în Școala Postliceală Sanitară

„Christiana” Pitești este condiționată de promovarea unor astfel de examene;

 1. Organizarea examenelor de admitere, precum și a examenelor de certificare profesională se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 122. Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.

Art. 123. La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învățământ la nu se acordă reexaminare.

Art. 124.

 1. Pentru desfășurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale și practice, după caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe — proba scrisă și proba orală.

 2. Pentru modulele de studiu la care, datorită profilului sau/și specializării/calificării profesionale, este necesară și proba practică, modalitățile de susținere a acesteia, precum și cea dea doua probă de examen sunt stabilite de directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, împreună cu membrii comisiei pentru curriculum.

 3. Proba practică se susține la modulele care au, preponderent, astfel de activități.

 4. Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești stabilește, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administrație, componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor. Comisia de corigențe are în componență un președinte și câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

 5. La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau, după caz, specialități înrudite/din aceeași arie curriculară.

 6. Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat

elevului modulul de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația în care între elev și profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de specialități înrudite din aceeași arie curriculară.

Art. 125.

 1. Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba scrisă conține două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

 2. Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin examenul la modulul respectiv. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

 3. Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și fracționare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.

 4. Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face președintele comisiei de examen.

Art. 126.

 1. Elevul corigent este declarat promovat la modulul de examen, dacă obține cel puțin media 5,00.

 2. Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare modul la care susțin examenul de corigență, cel puțin media 5,00.

 3. Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o disciplină studiată timp de un an școlar constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale anuale.

 4. La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al doilea sau la examenul de diferență care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru,

media obținută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 127.

 1. Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinați la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an școlar.

 2. În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor noului an școlar.

Art. 128.

 1. Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele pentru elevii amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către secretarul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în termen de maximum 5 zile de la

5 77 >7

afișarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 127 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afișare.

 1. Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către secretarul școlii.

 2. În catalogul de examen se consemnează notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator, precum și media obținută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori și de către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

 3. Președintele comisiei de examen predă secretarului școlii toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 127 alin. (2).

 4. Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unității de învățământ timp de un an.

 5. Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după

încheierea sesiunii de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului profesoral.

Art. 129. După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de

reexaminare, profesorul diriginte consemnează în catalog situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.

CAPITOLUL IV

TRANSFERUL ELEVILOR

Art. 130. Elevii au dreptul să se transfere de la o clasă de studiu la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face transferul.

Art. 131. Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al Școlii

Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă, cu obligația achitării taxei de școlarizare de la data înscrierii, în conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioară al unității de învățământ de la care se face transferul.

Art. 132.

 1. Aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire,

specializarea/calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență.

 1. Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și la propunerea membrilor catedrei.

Art. 133.

 1. Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară.

 2. Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul.

 3. Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

a) la schimbarea domiciliului elevului într-o altă localitate;

 1. în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate

de direcția de sănătate publică;

 1. în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație.

Art. 134. Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea elevilor, cu aprobarea consiliului de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 135.

 1. Elevii Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se pot transfera la unități de învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament și după achitarea taxei de școlarizare la zi.

 2. Elevii din învățământul postliceal sanitar de stat se pot transfera la , cu acordul școlii, în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 136.

 1. Pentru tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora, se pot face propuneri de reorientare școlară.

 2. Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu cel în cauză și de către consilierul școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

Art. 137. După aprobarea transferului, , ca unitate primitoare este obligată să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

TITLUL VIII

EVALUAREA ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 138. Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în

două forme fundamentale:

 1. inspecția de evaluare instituțională a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

 2. evaluarea internă și externă a calității educației.

Art. 139.

 1. Inspecția de evaluare instituțională a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești reprezintă o activitate de evaluare generală a performanțelor școlii, prin raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcționarea acestora.

 2. Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și minister, prin inspecția școlară generală, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de minister.

 3. Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu excepția situațiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceștia nu își pot desfășura activitățile profesionale curente.

CAPITOLUL II

EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI

Art. 140.

 1. Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru Școala Postliceală Sanitară

„Christiana” Pitești și este centrată preponderent pe rezultatele învățării.

 1. Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul preuniversitar.

Art. 141.

 1. În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”

Pitești se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).

 1. Pe baza legislației în vigoare, elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.

 2. Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.

Art. 142. În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, Școala Postliceală Sanitară

„Christiana” Pitești aplică instrumentele Cadrului național de asigurare a calității în învățământul profesional și tehnic.

Art. 143.

 1. Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

 2. Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activității din .

CAPITOLUL III

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI

5 5

Art. 144.

 1. O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților de învățământ, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea acreditării și evaluării periodice a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

 2. Evaluarea externă a calității educației în se realizează, în conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

 3. se supune procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.

 4. Evaluarea, autorizarea și acreditarea se face la nivelul structurilor instituționale, conform prevederilor legale.

 5. În cazul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești supusă evaluării externe realizate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetul acesteia vor fi asigurate, în mod distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru această activitate.

CAPITOLUL VI

CONTRACTUL EDUCAȚIONAL

9

Art. 145.

 1. încheie cu elevii, în momentul înscrierii acestora în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

 2. Modelul contractului educațional este prezentat în anexa la prezentul regulament.

Acesta este particularizat la nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești prin decizia consiliului de administrație.

Art. 146.

 1. Contractul educațional este valabil pe toata perioada de școlarizare în cadrul Școlii

Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 1. Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

Art. 147.

 1. Contractul educațional cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților semnatare - respectiv , beneficiarul primar al educației, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.

 2. Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul elev, altul pentru

, și își produce efectele de la data semnării.

 1. Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.

CAPITOLUL VII

ȘCOALA ȘI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE

9 9

ȘI ALȚI PARTENERI
EDUCAȚIONALI

Art. 148. Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

5 ** 5

Art. 149. poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor directi ai educației.

Art. 150. , de sine stătătoare sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea, pot organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor

 

 

grupuri-țintă interesate.

Art. 151. , în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului regulament, poate iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau pentru accelerarea învățării.

Art. 152.

 1. Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de .

 2. Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

Art. 153.

 1. încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.

 2. Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la operatorul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul economic și . Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 154.

 1. încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

 2. Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 3. În cazul derulării unor activități în afara perimetrului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în protocol se va specifica concret cărei parți îi revine responsabilitatea

asigurării securității elevilor.

 1. Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, pe site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.

 2. poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.

TITLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 155. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor.

Art. 156.

 1. În fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.

 2. În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Art. 157.

 1. În se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a personalului din unitate.

 2. În sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma școlii sau altele asemenea.

Art. 158.

(1) În termen de 45 de zile de la data publicării Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este obligat ca, pe baza acestuia și a dispozitiilor legale în vigoare, să aprobe propriul regulament de organizare și

 

funcționare.

(2) La elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern se respectă și prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 159. Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

DIRECTOR,

Prof. Nicoleta-Roxana MIHALACHE

Stiri / Evenimente