Str. Nicolae Dobrin, nr. 3, Pitești 0248251790 secretariat@postlicealachristiana.ro

REGULAMENTUL INTERN

REGULAMENTUL INTERN AL ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

Aceasta pagina este extras, vezi documentul complet SPS_CHRISTIANA_-Regulament_intern_2019-2020.pdf Nr. 559/23.08.2019

Aprobat de Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 16.09.2019

TITLUL I

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. l. Regulamentul intern al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, denumit în continuare „Regulament”, este un act normativ intern şi cuprinde reglementări cu caracter general, precum și reglementări specifice privind desfăşurarea activităţii Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești în conformitate cu:

- Constituţia României;

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

- Legea nr. 53/2003 din 24.03.2003 - Codul muncii republicat cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr.319/14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- O.M.E.N.C.Ș. nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5079/2016 din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720 din 19 septembrie 2016, modificat și completat prin Ordinul nr. 3.027/2018;

- O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului;

- Ordinul nr. 3408/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Pitești;

- O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;

- O.M.E.N. nr. 4005/25.06.2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 3844/2016;

- O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5 al Cadrului național al calificării pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal;

- O.M.E.N.C.Ş. nr. 2713/29.11.2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programei şcolare pentru calificarea Asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal;

- O.M.E.N.C.Ş. nr. 5042/27.09.2005 privind aprobarea curriculumului pentru unele calificări profesionale la învăţământul postliceal (Asistent medical de farmacie);

- HG nr. 1534/25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar;

- Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar particular şi a unităţilor şcolare;

Art. 2.

(1) Regulamentul intern al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești reglementează drepturile și obligațiile elevilor, beneficiarii primari ai educației, precum și ale personalului didactic și nedidactic.

(2) Regulamentul intern conține reglementări cu caracter general, precum și reglementări specifice ale activității Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Regulamentul intern al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.

(4) Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești și elevii își asumă, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului intern.

(5) Regulamentul intern al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești poate fi revizuit anual, dacă se impune, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea Regulamentului intern al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se depun în scris și se înregistrează la secretariatul școlii de către organismele care au avizat/aprobat Regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 3. Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, personalul didactic de predare şi instruire practică, personalul didactic auxiliar, nedidactic, elevii şi părinții care vin în contact cu instituţia. Nerespectarea Regulamentului intern al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

Art. 4. Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești este organizată şi funcţionează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta sa fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formațiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor și a personalului din unitate.

Art. 5. Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești participă nemijlocit la elaborarea şi înfăptuirea obiectivelor instituţionale, asumându-şi responsabilităţile care îşi au izvorul în contractul individual de muncă, atât prin îndeplinirea obligaţiilor personale de serviciu, cât şi prin contribuţia la realizarea sarcinilor ce revin școlii în ansamblu în cadrul Planului de Acțiune al Școlii (PAS), a strategiilor de reformă a sistemului naţional de învăţământ şi de dezvoltare economică şi social-culturală a ţării.

Art. 6. Asigurarea ordinii şi disciplinei, apărarea şi sporirea patrimoniului, creşterea răspunderii şi responsabilităţii individuale şi de grup se realizează prin folosirea superioară a potenţialului material şi uman de care dispune școala, perfecționarea organizării activităţii (descentralizat, pe sectoare de activitate şi compartimente funcţionale), stimularea competiției şi capacității creatoare.

Art. 7.

(1) În Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești este favorizat accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit Constituţiei României şi principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

 1. Activitatea de instruire şi educaţie a elevilor se face în spiritul valorilor democratice, a respectului faţă de trecutul istoric şi a tradiţiilor poporului român fiind promovată dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii tinerilor.

 2. Demersul didactic este completat şi îmbogăţit de activităţi extraşcolare şi acţiuni realizate în cadrul Programelor finanţate de Comunitatea Europeană, cu finalităţi de educaţie şi formare profesională.

Art. 8. Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Pitești, ca unitate de învățământ cu autofinanțare, în limita fondurilor disponibile, poate scuti de la plata taxei de şcolarizare şi a altor taxe impuse a rudelor de gradul I şi II ale personalului didactic, didactic auxiliar şi alte categorii de personal, face donații şi sponsorizări către asociații, fundații, școli, grădinițe, persoane fizice cu CES sau cu afecțiuni medicale severe, în limita fondurilor disponibile, cu aprobarea consiliului de administraţie.

TITLUL II

ORGANIZAREA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

CAPITOLUL I

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA" PITEȘTI

Art. 9.

(1) Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana" Pitești funcţionează în baza Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3408/29.02.2012, privind acordarea acreditării, în concordanţă cu prevederile Legii nr.1/2011, referitoare la învăţământul particular şi este organizată pe principiul nonprofit.

(2) Criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana" Pitești sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ de stat.

(3) Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana" Pitești este o unitate liberă, deschisă, autonomă, atât din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.

(4) Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana" Pitești, cu personalitate juridică, are conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de autonomie instituțională și decizională.

Art. 10.

(1) Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești funcționează cu nivelul de învățământ postliceal ca școală postliceală sanitară (publică privată), nivel 5, conform Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3408/29.02.2012,

- Domeniul: Sănătate şi asistență pedagogică, calificare profesională Asistent medical generalist;

- Domeniul: Sănătate şi asistență pedagogică, calificarea profesională Asistent medical de farmacie.

 1. Învăţământul la Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești se organizează şi funcţionează ca învăţământ cu frecvență de zi.

 2. Școlarizarea este finanțată de solicitant cu taxă, prin contract încheiat cu școala. Taxa se stabilește la începutul anului școlar și se poate modifica o singură dată pe parcursul anului școlar, cu cel mult 100 de lei, în concordanță cu modificările esențiale legate de creșterea cheltuielilor de întreținere și modernizare a unității școlare. Plata poate fi făcută și integral la început de an școlar, fără ca ea să poată fi modificată ulterior.

 3. Taxele stabilite de consiliul de administrație al Ș.P.S. „Christiana” Pitești pentru anul şcolar 2019-2020 sunt următoarele:

a) Taxă de înscriere/înmatriculare, reînmatriculare, transfer: 100 lei;

b) Taxă de şcolarizare: 2600 lei, eşalonată în şase rate (r.1 = 400lei, r.2 = 500 lei, r.3 = 500 lei, r.4 = 400lei, r.5 = 400 lei, r.6 = 400 lei), iar dacă se achită integral la începutul anului școlar taxa este în cuantum de 2500 lei;

c) Taxă pentru efectuarea stagiului practic = 100 lei;

d) Taxă examene diferențe, corigențe, reexaminare test cu caracter integrativ = 30 lei;

e) Taxă pentru examenul de certificare a calificării profesionale = 400 lei;

f) Taxă eliberare foaie matricolă (1 exp.) = 30 lei;

g) Taxă eliberare adeverință absolvent care cuprinde planul de înv. (1 exp.) = 50 lei;

h) Taxă eliberare adeverință absolvent care cuprinde stagiul practic (1 exp.) = 30 lei;

i) Taxă eliberare adeverință autetnticitate acte de studii și doc. școlare (1 exp.) = 20 lei;

j) Taxă absolvent cu durata studiilor pentru O.A.M.G.M.A.M.R. (2 exp.) = 20 lei;

(5) Depăşirea termenelor de plată pentru taxa de şcolarizare, atrage penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, din valoare taxei de şcolarizare neachitată, iar neplata a două rate consecutiv atrage plata suplimentară a cheltuielilor de judecată şi recuperarea acestor taxe pe cale judecătorească.

Art. 11. Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești organizează activităţi de instruire şi educaţie a absolvenţilor de liceu pe următoarele niveluri şi forme de învăţământ:

- învăţământ de zi cu o durată a studiilor de 3 ani pentru calificările Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PROGRAMULUI ŞCOLAR

Art. 12.

(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor, durata cursurilor fiind următoarea:

- profilul asistent medical generalist:

Anul I: 28 săptămâni de teorie şi 14 săptămâni învăţământ clinic (O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018).

Anul II: 22 săptămâni de teorie şi 20 săptămâni învăţământ clinic (O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018).

Anul III: 24 săptămâni de teorie şi 18 săptămâni învăţământ clinic (O.M.E.N.C.Ş. nr. 2713/29.11.2007).

-profilul asistent medical farmacie:

Anul I: 36 săptămâni de teorie şi învăţământ clinic.

Anul II: 36 săptămâni de teorie şi învăţământ clinic.

Anul III: 36 săptămâni de teorie şi învăţământ clinic.

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanțelor şi a sesiunilor de examen se stabilesc prin Ordin al ministrului educaţiei naționale.

(3) Suspendarea cursurilor se poate face cu acordul directorului, după aprobarea consiliului de administraţie, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc.

(4) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului sau anului şcolar, stabilite de consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

(5) Activitatea în şcoală se desfăşoară după programul următor:

- 12:00 -20:50 - modulele de teorie.

- 07:00 - 07:00 - instruirea practică în spital (07:00 - 15:00 zilnic, iar de la 15:00 - 07:00 gărzi, conform Graficului de practică).

(6) Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, ora de curs are o durată de 50 minute cu o pauza de 10 minute după fiecare oră de curs; după a treia ora de curs se poate stabili o pauză de 15 minute.

CAPITOLUL III

FORMAŢIUNILE DE STUDIU

Art. 13. Formațiunile de studiu cuprind clase și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, conform prevederilor legale.

Art. 14. Clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, precum şi de opţiunile elevilor, în limita locurilor stabilite prin planul de şcolarizare al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești avizat de consiliul profesoral şi aprobat de consiliul de administraţie, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 15.

(1) Efectivul de elevi la clasele de început, este de aproximativ 30 de elevi, cu aprobare I.Ș.J. Argeș, conform cu spaţiile de şcolarizare existente.

(2) Pentru studiul disciplinelor din curriculum, la decizia şcolii, clasele pot fi grupate, excepţie făcând orele din cadrul modulelor care necesită formarea abilităţilor practice specifice profilului şcolii.

(3) Activitatea de instruire practică se desfăşoară în unităţi sanitare şi farmacii conform curriculei, protocoalelor de practică şi graficului de desfăşurare a activităţii practice aprobat de directorul şcolii și avizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Direcția de Sănătate Publică Argeș.

Art. 16. Planul de şcolarizare se aprobă potrivit Legii Educației Naționale nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. La înscrierea în anul I de studiu, pentru a evita împărțirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul poate interveni, la solicitarea elevilor, pentru studiul unei singure limbi moderne.

Art. 18. În situaţii de alarmă, când se impune părăsirea de urgenţă a şcolii, evacuarea elevilor se face sub supravegherea cadrelor didactice aflate la ora de curs în clasa respectivă și a profesorului de serviciu pe școală, pe scările de acces.

TITLUL III

MANAGEMENTUL ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 19.

(1) Managementul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este asigurat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești este condusă de consiliul de administrație și de director.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții agenților economici implicați în desfășurarea instruirii practice a elevilor.

(4) Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând și respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 20.

(1) Consiliul de administrație este organ de conducere al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației.

(3) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ

(4) Președintele consiliului de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este fondatorul AFMC „Christiana” Pitești sau persoana desemnată de fondator.

Art. 21. La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de observator.

Art. 22. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt cele prevăzute la art. 22 alin (1) – (20) din R.O.F.U.I.P.-ul Ş.P.S. “Christiana” Piteşti.

Art. 23. Membrii consiliului de administraţie al şcolii coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini realizate de director prin decizie.

Art. 24. Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Piteşti are următoarea componenţă:

Preşedinte - Preşedintele AFMC „Christiana” Pitești, societatea fondatoare;

Directorul şcolii;

Două cadre didactice alese prin vot secret de consiliu profesoral;

Un reprezentant al AFMC „Christiana” Pitești;

Un reprezentant al partenerilor educaționali/de practică;

Un reprezentant al elevilor.

Art. 25. Personalul didactic care face parte din consiliul de administraţie este ales de consiliul profesoral.

Art. 26. Consiliul de administraţie se întruneşte ori de cate ori consideră necesar şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 27.

(1) Preşedintele consiliului de administraţie realizează ordinea de zi a ședințelor consiliului, împreună cu directorul școlii, directorul urmând să operaționalizeze demersurile pentru organizarea și desfășurarea ședințelor.

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

(3) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese verbale ale consiliului de administraţie”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

(4) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.

CAPITOLUL III

DIRECTORUL

Art. 28.

(1) Directorul exercită conducerea executivă a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în conformitate cu legislația privind învățământul, în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, precum și cu prevederile prezentului Regulament.

(2) Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești este numit de conducerea AFMC „Christiana” Pitești, persoana juridică fondatoare, cu respectarea criteriilor de competenţă. Decizia de numire se avizează de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș.

(3) Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești poate fi eliberat din funcție, numai de către conducerea AFMC „Christiana” Pitești, persoana juridică fondatoare.

(4) Directorul asigură acțiunile operative ale Consiliului de administrație astfel: invită în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii; numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de administraţie, care are atribuția de a redacta lizibil şi inteligibil procesele verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie.

(4) În cazul vacantării funcției de director, conducerea interimară până la sfârșitul anului școlar este asigurată de un cadru didactic titular, numit în baza hotărârii consiliului de administrație, cu consultarea Consiliului profesoral și cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Art. 29.

Atribuţiile directorului, în exercitarea funcţiei de conducere se regăsesc în R.O.F.U.I.P.-ul Ş.P.S. “Christiana” Piteşti, art. 29, alin (1) lit. a – h, alin (2) lit. a – d, alin (3) lit. a – e, alin (4) lit. a – y, alin (5), alin (6).

Art. 30. În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 28, directorul emite decizii şi note de serviciu.

Art. 31.

(1) Drepturile și obligațiile directorului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către consiliul de administrație.

CAPITOLUL IV

TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE

Art. 32. Pentru optimizarea managementului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

 • documente de diagnoză;

 • documente de prognoză;

 • documente de evidență.

Art. 33.

(1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt:

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activității desfășurate;

b) rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;

c) raportul anual de evaluare internă a calității.

(2) Conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești poate elabora și alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor educaționale.

Art. 34.

(1) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se întocmesc de către director

(2) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se validează de către consiliul de administrație, la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului școlar următor.

(3) Rapoartele semestriale și anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în ședința Consiliului profesoral.

Art. 35. Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sau prin orice altă formă, fiind documente care conțin informații de interes public

Art. 36. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește de către comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, se validează de către consiliul de administrație, la propunerea coordonatorului comisiei și se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Art. 37.

(1) Documentele de prognoză ale Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare, sunt:

a) planul de acțiune al școlii;

b) planul operațional al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești;

c) plan managerial (pe an școlar);

(2) Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 38.

(1) Planul de acțiune al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești reprezintă planul de dezvoltare instituțională și corelează oferta educațională și de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, județean și regional.

(2) Planul de acțiune al școlii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

(3) Planul de dezvoltare instituțională, respectiv planul de acțiune al școlii se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 39.

(1) Planul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu și se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar.

(2) Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspectoratului școlar la specificul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, precum și a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv.

(3) Planul managerial se aprobă de către consiliul de administrație și se prezintă consiliului profesoral.

Art. 40. Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor proiectului planului de dezvoltare instituțională și ale planului de îmbunătățire a calității educației.

Art. 41. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente.

Art. 42. Documentele manageriale de evidență sunt:

a. statul de funcții;

b. organigrama unității de învățământ;

c. schema orară a unității de învățământ;

d. planul de școlarizare;

e. dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

TITLUL IV

PERSONALUL ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 43.

(1) În Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare și de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.

(2) Selecția personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 44.

(1) Drepturile și obligațiile personalului din cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești sunt reglementate de legislația în vigoare.

(2) Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.

(4) Personalului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați ai școlii.

(5) Personalului Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.

(6) Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești are obligația de a veghea la siguranța elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și extracurriculare/extrașcolare.

(7) Personalul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești are obligația să sesizeze, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.

Art. 45.

(1) Recrutarea şi încadrarea personalului, organizarea internă pe compartimente funcționale se face cu respectarea statului de funcţii şi a normativelor de personal aprobate de consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

(2) Structura de personal și organizarea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale școlii.

(3) Prin organigrama Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează la secretariatul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 46. La nivelul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, funcționează următoarele compartimente/servicii de specialitate: Secretariat, Financiar, Administrativ, Bibliotecă, potrivit legislației în vigoare.

Art. 47. Completarea necesarului de resurse umane se poate face la propunerea directorului, cu aprobarea consiliului de administraţie al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 48.

(1) Coordonarea activității structurilor Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești se realizează de către un coordonator numit dintre cadrele didactice, prin hotărâre a consiliului de administrație, la propunerea directorului.

(2) La nivelul structurilor arondate se pot constitui subcomisii și colective de lucru proprii. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia.

Art. 49. Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice și în comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea comisiilor și colectivelor.

Art. 50. Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 51.

(1) Salarizarea şi stimularea materială a personalului se realizează în condiţiile legii, în limita fondului de salarii aprobat de consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

(2) Cuantumul sumelor acordate ca drepturi salariale, sporuri, premii şi stimulente se vor stabili de către consiliul de administraţie la propunerea directorului, în funcţie de contribuţia directă la realizarea acestora, prin negociere cu fiecare angajat.

Art. 52. La fiecare loc de muncă se vor stabili şi respecta instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea mijloacelor de muncă puse la dispoziţie, norme de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, de preîntâmpinare şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale şi igienico-sanitare.

Art. 53.

(1) Organizarea timpului de muncă se face în funcţie de specificul activităţii, de categoria de personal şi de structura normei de muncă.

 1. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi, adică 40 ore pe săptămână.

 2. Zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale sunt cele stabilite prin lege. Personalul solicitat de către conducerea unităţii să presteze activitate peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de repaus va fi recompensat cu timp liber; dacă aceasta nu este posibil se va proceda la plata orelor prestate, conform legii şi a prevederilor contractului individual de muncă.

Art. 54. Concediile de odihnă se vor efectua conform planificării anuale fără a afecta buna desfăşurare a activităţii; cererea de concediu se va înainta în mod obligatoriu la data planificată.

Art. 55. În situaţii care reclamă prezenţa salariaţilor în unitate, aceştia vor fi solicitaţi să întrerupă concediul prin adresă scrisă, efectuarea lui fiind aprobată la o dată ulterioară, de către conducerea unităţii.

Art. 56.

(1) Programul de lucru stabilit pe compartimente va fi respectat întocmai; sosirea şi plecarea de la serviciu se va consemna în condica de prezență.

(2) Pontajul se întocmeşte pe baza condicii de prezenţă, la data de 30 a fiecărei luni; este vizat de şeful de compartiment şi prezentat pentru aprobare directorului unităţii.

Art. 57.

(1) Prezenţa personalului va fi verificată de către profesorul de serviciu pe școală (fiecare şef de compartiment), de către directorul unităţii sau delegatul acestuia.

 1. Este strict interzisă părăsirea unităţii şi a locului de muncă fără înştiinţarea directorului.

Art. 58. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care absentează nemotivat, întârzie în mod repetat de la programul de lucru sau de la activităţile conexe (serviciu pe şcoală, activităţi metodice, culturale, artistice, ştiinţifice, civice, şedinţe organizate la nivelul școlii sau alte instituţii), nu îndeplineşte la nivelul de performanţă cerut sarcinile prevăzute de fişa postului şi pe cele trasate de către conducerea Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, sau a primit sancţiuni disciplinare sau administrative în cursul anului, nu poate obţine calificativul „foarte bine”.

Art. 59.

(1) Întreg personalul unităţii răspunde de bunurile de folosinţă individuală sau comună din zona în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) În cazul constatării unor deteriorări sau sustrageri se va identifica făptuitorul şi va fi înștiințată conducerea școlii. Dacă autorul este necunoscut, contravaloarea pagubelor se suportă în mod solidar de către salariaţi, elevi şi diriginte.

Art. 60. Mijloacele bănești puse la dispoziţia personalului, conform legii, vor fi utilizate numai în scopurile aprobate, cu justificări pe bază de documente şi la termene legale.

Art. 61. Este strict interzisă folosirea mijloacelor materiale şi băneşti sau a resurselor umane aparținând școlii, în scopuri personale.

Art. 62.

(1) Fiecare salariat are îndatorirea să păstreze, să întreţină şi să sporească baza materială, să o folosească în raport cu menirea ei şi prescripțiile tehnice specifice.

(2) Inventarul mobil şi imobil este repartizat pe locuri de folosinţă de către directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, pe bază de proces verbal de predare-primire, listă de inventar (în sălile de clasă, la locurile de muncă, etc.) şi pe bază de convenţie.

(3) Schimbarea destinației bunurilor, transferul acestora în cadrul școlii şi în afara ei se face numai cu îndeplinirea formelor legale.

CAPITOLUL II

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 63. Legea Educației Naționale nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare şi reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi ale personalului didactic auxiliar.

Art. 64. Drepturile personalului:

(1) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

(2) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

(3) dreptul la concediu de odihnă anual;

(4) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

(5) dreptul la demnitate în muncă;

(6) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

(7) dreptul la acces la formarea profesională;

(8) dreptul la informare şi consultare;

(9) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

(10) dreptul la protecţie în caz de concediere;

(11) dreptul la negociere colectivă şi individuală;

(12) dreptul de a participa la acţiuni colective;

(13) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Art. 65.

(1) În Şcoala Postliceală Sanitară Christiana Piteşti funcţionează personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar cu pregătire de specialitate, metodică şi pedagogică, cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii şi colegii.

(2) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic trebuie să manifeste respect faţă de colegi, elevi şi părinţi.

(3) Personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic nu îi este permis să facă din naționalitatea, religia, starea socială sau familială a elevilor, colegilor şi a părinților obiect de jignire sau insultă.

(4) Personalul didactic trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care trebuie să le transmită elevilor şi să nu sufere de afecţiuni medicale de natură să pericliteze relaţiile cu elevii şi colegii.

Art. 66. Obligaţiile personalului Şcolii Postliceale Sanitare Christiana Piteşti, conform art. 39 din Codul muncii sunt:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă, şi după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament, în contractul colectiv de munca aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea obligaţiunilor de serviciu;

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

g) obligaţia de a efectua anual, analizele medicale finalizate în 15 septembrie al anului.

CAPITOLUL III

PERSONALUL DIDACTIC

Art. 67. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele individuale de muncă aplicabile.

Art. 68. Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educației și ministrului sănătății.

Art. 69. Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii.

Art. 70. Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestației didactice la grupă/clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

Art. 71. În Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al personalului didactic de predare și instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puține ore de curs sau este în zi metodică. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în școală.

Art. 72.

(1) Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, personalul didactic din Şcoala Postliceala Sanitară Christiana are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, precum şi din prevederile contractului individual de muncă şi se regăsesc în fişa postului.

(2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.

Art. 73. Libertatea inițiativei profesionale a personalului didactic se referă, în principal, la:

a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;

b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale;

c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;

d) organizarea, cu elevii, a unor activităţi extraşcolare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;

e) înfiinţarea în unităţile şi în instituţiile de învăţământ a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legii;

f) evaluarea performanţelor la învăţătură ale elevilor în baza unui sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii;

g) participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, deontologiei profesionale şi, după caz, contractului colectiv de muncă.

Art. 74.

(1) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti.

(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator.

Art. 75.

1) Cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde sprijin respect în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.

2) Cadrele didactice au obligaţia de a motiva absenţele elevilor întârziaţi în cazul în care acestea au fost cauzate de motive întemeiate.

3) Cadrele didactice nu au dreptul de a da afară din clasă elevul pentru acte de indisciplină, nepregătirea lecţiei, etc.

CAPITOLUL IV

PERSONALUL NEDIDACTIC

Art. 76.

(1) Personalul nedidactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice în Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.

(3) Angajarea personalului nedidactic în Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești, cu personalitate juridică, se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă.

Art. 77.

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de director.

(2) Directorul stabilește și aprobă programul personalului nedidactic, potrivit nevoilor școlii.

(3) Directorul stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire, în funcție de nevoile școlii.

(4) Directorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele necesare școlii.

(5) Directorul sau, în lipsa acestuia, altă persoană desemnată de către acesta, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a școlii, în vederea asigurării securității elevilor/personalului din Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești.

CAPITOLUL V

EVALUAREA PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 78. Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și a contractelor colective de muncă aplicabile.

Art. 79.

(1) Evaluarea personalului didactic se realizează la sfârșitul anului școlar.

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.

CAPITOLUL VI

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

Art. 80. Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 81. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL V

ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE

CAPITOLUL I

ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL

ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE „CHRISTIANA” PITEȘTI

Secțiunea 1 - CONSILIUL PROFESORAL

Art. 82.

(1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.

(2) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru, sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire practică.

(3) Personalul didactic de conducere, de predare și instruire practică are obligația să participe la toate ședințele consiliilor profesorale din Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

(4) Personalul didactic auxiliar poate participa la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.

(5) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică din Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Pitești.

(6) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate și sunt obligatorii pentru personalul școlii, precum și pentru elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

(7) Directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.

(8) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din școală, reprezentanți desemnați ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai agenților economici și ai altor parteneri educaționali.

(9) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți participanții au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.

(10) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.

(11) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

Art. 83. Atribuţii Consiliul profesoral sunt conform art. 83, lit. a-v din R.O.P.U.I.P.-ul Ş.P.S. “Christiana” Piteşti.

Secţiunea a 2-a - CONSILIUL CLASEI

Art. 84.

(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la clasa respectivă, profesorul diriginte şi liderul elevilor clasei respective.

(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte numit de directorul școlii, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă.

(3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al școlii şi în acord cu particularitățile educaţionale ale clasei respective.

(4) Profesorul diriginte întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei şi elevilor, planificarea semestrială şi anuală care va cuprinde componentele activităţii educative în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de ministerul educaţiei.

Art. 85.

(1) Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar.

(2) Şedinţele consiliului clasei se consemnează în procese-verbale care se înregistrează în registrul de intrare-ieşire existent la secretariatul unităţii de învăţământ.

(3) Portofoliul consiliului clasei va cuprinde următoarele documente:

a) procesul-verbal de constituire a consiliului clasei;

b) componenţa consiliului clasei;

c) graficul şi tematica şedinţelor consiliului clasei;

d) procesele-verbale de la şedinţele consiliului clasei, înregistrate în registrul de intrări-ieşiri al unităţii şcolare;

e) raportul scris asupra situaţiei şcolare a elevilor clasei, la sfârşitul semestrului/ anului şcolar.

Art. 86. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective:

(1) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare cu solicitările elevilor şi părinţilor;

(2) evaluarea progresului şcolar al elevului;

(3) stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare;

(4) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii participanţi la concursuri şcolare.

Art. 87. Consiliul clasei are atribuţii conform art. 88 alin (1)-(8) din ROFUIP-ul Ş.P.S. “Christiana” Piteşti.

Secțiunea a 3-a - COMISIILE METODICE

Art. 88.

(1) În cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

(2) Activitatea comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii comisiei și validat de consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești.

(3) Comisia metodică se întrunește lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor acesteia.

(4) Tematica ședințelor este elaborată la nivelul comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, și este aprobată de directorul școlii.

Art. 89. Atribuțiile comisiilor metodice sunt conform art. 90 lit. a-r din ROFUIP-ul Ş.P.S. “Christiana” Piteşti.

Art. 90. Atribuțiile responsabilului comisiei metodice sunt conform art. 91 lit. a-j din ROFUIP-ul Ş.P.S. “Christiana” Piteşti.

Stiri / Evenimente